Hoppa till innehåll
Media

Ikraftträdandet av lagen om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag dröjer – ministeriet vädjar till fiskarna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.6.2022 10.31 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 8.37
Pressmeddelande
Kuva: Jaakko Vähämäki

Den 31 maj godkände riksdagen vid andra behandlingen i plenum förslaget till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag. När regeringen överlämnade propositionen i april bedömdes det att lagen kan träda i kraft den 1 juni. Nu är bedömningen att lagen inte hinner träda i kraft förrän den 7 juni 2022.

Att lagens ikraftträdande dragit ut på tiden leder till att bestämmelserna om förbud mot laxfiske inte gäller än när fiskesäsongen inleds den 1 juni. Därför vädjar jord- och skogsbruksministeriet till fiskarna om att skydda laxbestånden i Tana älv. Laxbestånden i Tana älv har försämrats kraftigt, och det bedöms att allt laxfiske för närvarande är överfiske. Den mängd lax som återvänder från havet till älven är så låg att utgångspunkterna för hållbart fiske inte uppfylls, även om det inte fiskas alls. Ministeriet hoppas att det finns förståelse för hur allvarlig situationen är och att ingen avsiktligt fiskar lax eller tar den som fångst, trots att lagen om förbudet mot laxfiske inte har trätt i kraft än.  

Jord- och skogsbruksministeriet understryker det slutresultat som nåddes vid förhandlingarna mellan Finland och Norge om fiskebegränsningar för fiskesäsongen 2022 i Tana älv. De ändringar i fiskebestämmelserna för Tana älv som det avtalades om med Norge i fråga om andra arter än lax trädde i kraft genom förordning av statsrådet den 6 maj 2022. Enligt det protokoll som sattes i kraft genom förordningen tillåts vid fiske sådana fångstredskap som är avsedda för fångst av andra fiskarter än lax och havsröding. De bestämmelser om förbud mot laxfiske som länderna kom överens om måste på grund av deras omfattning utfärdas genom lag i Finland i stället för genom en förordning av statsrådet som varit praxis vid lindrigare begränsningar. Genom lagen förbjuds laxfiske och användning av fångstredskap avsedda för laxfiske i Tana älvs vattendrag 2022 för att stoppa den kraftiga försämringen av laxbestånden i Tana älv och skapa förutsättningar för att laxbestånden ska återhämta sig och åter nå en hållbar nivå. I Norge har förbudet mot laxfiske redan trätt i kraft.  

Jord- och skogsbruksministeriet vill dessutom påminna om vikten av miljöansvar i samband med fiske, vilket inbegriper ansvar för naturen och den biologiska mångfalden, för miljön och för kulturarvet. När principerna om hållbar användning av miljön genomförs måste ur rättvisesynpunkt också kommande generationers möjligheter till fiske beaktas. 

Mer information: 

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 02951 62051, vesa.ruusila(at)gov.fi
Tapio Hakaste, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62152, tapio.hakaste(at)gov.fi