Hoppa till innehåll
Media

Klimatet förändras – över 400 åtgärder för att möta översvämningssituationer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2015 16.00
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet godkände i dag den 16 december Finlands första planer för hantering av risker för översvämningar från vattendrag och från havet. Planerna innehåller mål och åtgärder för 21 områden med stor översvämningsrisk. Åtgärderna ska hjälpa att förebygga och minska översvämningsskador. Målet är att människors hälsa och säkerhet inte riskeras och att samhällets vitala funktioner också är skyddade mot mycket sällsynta översvämningar. För att nå detta mål krävs det över 400 åtgärder.

Riskhanteringsplanerna har nu för första gången tagits fram enligt lika principer i hela EU. Arbetet inleddes efter de stora centraleuropeiska översvämningarna i början av årtusendet. I hela EU finns över 8 000 områden med översvämningsrisk där översvämningar från åar eller insjöar, stigande havsvattenstånd eller skyfall kan orsaka betydande skador på människor, ekonomi, miljö eller kulturarv. Av Finlands städer är det Björneborg och Rovaniemi som löper de största riskerna. I Björneborg kan ca 5 000 människor bli utsatta för en mycket sällsynt, men möjlig, översvämning, i Rovaniemi ca 2 600 människor.

För regioner skräddarsydda anpassningsåtgärder behövs

Översvämningar orsakar varje år skador i olika delar av landet. Till exempel översvämningarna hösten 2012 och våren 2013 orsakade skador till ett värde av omkring 20 miljoner euro. Klimatförändringens effekter märks i synnerhet genom varierande klimat och vattenförhållanden samt ökade extrema fenomen, vilka kan leda till större översvämningsskador i framtiden. Riskhanteringsplanerna och åtgärderna är metoder för att anpassa sig till klimatförändringen. Planerna, som har arbetats fram på regional nivå, baserar sig på lokala och regionala omständigheter.

– Klimatförhandlingarna i Paris resulterade i ett täckande och revolutionerande klimatavtal. Trots att vi nådde en överenskommelse, behöver vi många åtgärder för att anpassa oss till det föränderliga klimatet och de föränderliga vattenförhållandena såväl hos oss som på andra håll, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Fokus på hälsa och säkerhet

Målet är att människors hälsa och säkerhet inte riskeras och att samhällets vitala funktioner, såsom distribution av el, värme och vatten, också är skyddade mot mycket sällsynta översvämningar. Permanenta bostadshus skyddas mot sällsynta översvämningar. För att skydda till exempel dem som är svåra att evakuera samt platser som utsätts för miljöskador har det tagits fram mer detaljerade mål.

För att nå målen, krävs det allt som allt 410 åtgärder som hjälper att förebygga skador, förebygga, minska och skapa skydd för översvämningar samt förbättra beredskapen före, vid och efter översvämningar. Åtgärderna har planerats och godkänts av regionala arbetsgrupper med företrädare för närings-, trafik- och miljöcentralerna, landskapsförbunden, kommuner och räddningsväsendet. Även invånare och företagare har medverkat i arbetet. Kommunala och statliga organisationer svarar för de flesta åtgärderna. Även fastighetsägare, energibolag, andra företag och samfund föreslås sköta vissa åtgärder.

Översvämningar stävjas med naturliga metoder och översvämningskonstruktioner

Att förebygga översvämningsskador sker genom bättre områdesplanering, bygganvisningar, vattenreglering, förvarningar för översvämningar, människors översvämningsmedvetenhet och räddningsplaner. Planerna har harmoniserats med vattenvårdsplanerna som godkändes av statsrådet den 3 december 2015. De flesta av åtgärderna förbättrar vattnens tillstånd, t.ex. genom att man håller översvämningsvattnet i avrinningsområdet och stärker avloppsvattennätverkskonstruktionerna mot översvämningar.

– Att med hjälp av ny teknik förbereda sig mot föränderligt klimat och föränderliga vattenförhållanden är också en affärsverksamhetsmöjlighet. Att utveckla moderna system för observation, prognostisering och förvarning samt att hantera översvämningar på ett miljövänligt sätt kan förbättra branschföretagens konkurrenskraft globalt, säger minister Tiilikainen.

För att minska skador måste man också restaurera översvämningsskyddskonstruktioner och bygga nya på vissa ställen. De största av dessa är en regleringsbassäng som föreslagits vid Kemi älv, översvämningsvallar vid Kyrö älv och Lappo å samt en uträtad kanal i Säpilänniemi vid Kumo älv. Alla åtgärder har inte något kostnadsförslag, men kostnaderna uppgår uppskattningsvis till 450 miljoner euro. Kostnaderna för allt som allt 22 åtgärder uppgår till över en miljon euro.

Riskhanteringsplanerna innehåller inte några bindande tidsplaner. I fem områden kommer man antagligen att uppnå målen före år 2021, i de övriga områdena först i slutet av 2020-talet. Godkända planer är inte heller några beslut om enskilda byggprojekt, utan projektens ekonomiska och juridiska förutsättningar avgörs utifrån närmare bedömningar av planerna och konsekvenserna t.ex. genom förfaranden enligt markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen och vattenlagen.  

Konsekvenserna av den regleringsbassäng som föreslagits vid Kemi älv och dess juridiska förutsättningar med tanke på Natura 2000-nätverkets skyddsmål utreds som bäst i samband med landskapsplanläggningen av Rovaniemi och östra Lappland. Avsikten är således att beslut om de delar i vattenplanen för Kemi älv som baserar sig på att bassängen byggs ska tas först då när förutsättningarna för att bygga bassängen med tanke på naturskyddslagen har avgjorts i samband med landskapsplanläggningen.

Ansvaret för styrningen av hanteringen av översvämningsrisker axlas av jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med inrikesministeriet, kommunikationsministeriet och miljöministeriet. En sammanfattning av hanteringsplanerna samt planerna för de olika områdena finns att se på www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Karta: Områdena med stor översvämningsrisk samt områden för vilka man tagit fram riskhanteringsplaner

Ytterligare information:
Jyrki Peisa, specialmedarbetare, tfn. 050 364 0836, e-post: fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi [jyrki-veikko.peisa]
Ville Keskisarja, vattenöverinspektör, tfn 0295 62390, e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi [ville.keskisarja]

 
 

Kimmo Tiilikainen Vatten