Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet inleder beredningen av en förordning om jakt på varg – mer tid för utarbetandet av förvaltningsplanen för vargstammen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.9.2023 7.55 | Publicerad på svenska 9.10.2023 kl. 14.07
Pressmeddelande
varg på myr

Jord- och skogsbruksministeriet påskyndar beredningen av en förordning om jakt på varg, men avsätter mer tid för utarbetandet av en förvaltningsplan för vargstammen. Orsaken till att beredningen av förvaltningsplanen skjuts upp är att beredningsresurserna överförs till beredningen av förordningen samt att EU-kommissionen genomför en datainsamling som kan leda till en förändring av politiken kring stora rovdjur. Avsikten är att en begränsad stamvårdande jakt på varg ska inledas i början av 2024.

I september inledde Europeiska kommissionen ett projekt för insamling av data om vargpopulationer och vilka konsekvenser dessa har nationellt. Det är möjligt att datainsamlingen ändrar riktningen av Europeiska unionens politik kring stora rovdjur och att nya riktlinjer dras upp. De eventuella nya riktlinjerna ska beaktas i Finlands nationella förvaltningsplan för vargstammen. Uppdateringen av förvaltningsplanen och kommissionens överväganden sammanfaller tidsmässigt, så jord- och skogsbruksministeriet förlänger tidsfristen för uppdateringen av förvaltningsplanen för att kommissionens riktlinjer ska kunna beaktas. 

– Den förvaltningsplan som har beretts tillsammans med berörda grupper kommer att färdigställas. Eftersom vi nu vet att EU:s referensram eventuellt kommer att ändras, anser vi att det finns skäl att invänta eventuella nya riktlinjer och ta dem i beaktande i uppdateringen av förvaltningsplanen, konstaterar jord- och skogsbruksminister Sari Essayah.

Avsikten är att uppdateringen av förvaltningsplanen för vargstammen ska fortsätta i en arbetsgrupp som har den ursprungliga breda sammansättningen av berörda aktörer. Målet är att på bred front involvera olika berörda grupper i det fortsatta arbetet med planen. 

I enlighet med regeringsprogrammet har ministeriet inlett beredningen av förordningen om jakt på varg för att tillåta stamvårdande vargjakt. Beredningen av utkastet till förordning påskyndas och utkastet ska sändas på remiss senast vid månadsskiftet oktober–november. Vid beredningen av förordningen utnyttjas det material som samlats in i samband med uppdateringen av förvaltningsplanen. Målet är att den begränsade stamvårdande vargjakten ska inledas senast i januari 2024. 

Mer information:

Sonja Falk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 911 4546, fornamn.efternamn@gov.fi
Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 0295 162 051, fornamn.efternamn@gov.fi