Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett samråd med de berörda parterna om uppdateringen av skärgårdslagen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.5.2024 11.16
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet håller just nu på att bereda den paragraf i skärgårdslagen som gäller skärgårdskommuner. Ministeriet ordnar ett samråd med alla nuvarande skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel samt de välfärdsområden som får finansiering på grundval av karaktär av skärgård.

Den paragraf som definierar skärgårdskommuner är en av de viktigaste bestämmelserna i lagen. Definitionen ligger som grund för beräkningen av statsandelarna för kommunal basservice, eftersom en del av de kalkylerade kostnaderna grundar sig på karaktär av skärgård. Också välfärdsområden får finansiering på grundval av karaktär av skärgård. Paragrafen håller för närvarande på att beredas av arbetsgruppen. Tidsplanen för beredningen har samordnats med reformen av finansministeriets statsandelssystem. 

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar ett samråd om uppdateringen av skärgårdslagen och beredningen av de paragrafer som gäller skärgårdskommuner. Tillfället ordnas som ett webbinarium den 17 maj 2024 kl. 9.00–10.30. Alla skärgårdskommuner och kommuner med skärgårdsdel samt de välfärdsområden i Egentliga Finland, Södra Savolax, Österbotten och Norra Österbotten som får finansiering på grundval av karaktär av skärgård är inbjudna.Lagen uppdateras på ett inkluderande sätt och samrådet är en del av detta arbete. 

Utöver paragrafen om skärgårdskommuner är arbetsgruppen för närvarande sysselsatt med paragraferna om begreppet skärgård och planering av områdenas disposition. Arbetsgruppen sammanträder nästa gång den 23 maj 2024.

Mer information 
Elina Auri, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveckling av landsbygden
tfn 02951 62041; e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

Ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering är att se över skärgårdslagen. Skärgårdslagen (494/81) har varit i kraft sedan 1981 och förpliktar staten och kommunerna att arbeta för att trygga näringarna, servicen, miljön samt trafikförbindelserna och övrig infrastruktur i skärgården. Som en grund för omarbetningen av lagen används bedömningen om behovet av att uppdatera skärgårdslagen, som utarbetades 2022–2023 under ledning av jord- och skogsbruksministeriet.

En arbetsgrupp som har tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet bereder en regeringsproposition med förslag till skärgårdslag utifrån det utkast till paragrafer som ett sekretariat har utarbetat. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2027. Som en del av omarbetningen av skärgårdslagen kommer det i anknytning till utkasten till paragrafer att ordnas diskussionstillfällen 2025 och en remissrunda 2026. Vid beredningen hörs skärgårdsdelegationen (SANK), som har möjlighet att kommentera utkasten till paragrafer under arbetets gång.

Nyckeln till tillväxt