Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet utlyste ny finansiering för projekt som stöder genomförandet av den nationella skogsstrategin

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2020 13.02 | Publicerad på svenska 15.10.2020 kl. 16.31
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har utlyst ny finansiering för projekt som stöder genomförandet av den nationella skogsstrategin. Finansiering beviljas särskilt för projekt som främjar olika ägararrangemangen för skogsgårdar och där målen för de olika hållbarhetsaspekterna – ekonomisk, social, ekologisk och kulturell hållbarhet – samordnas så bra som möjligt med hjälp av konkreta lösningsmodeller.

Det centrala målet för den nationella skogsstrategin är att skogarna används på ett aktivt och mångsidigt sätt. Strategins övergripande mål är dessutom att stärka den totala hållbarheten i skötseln och användningen av skogarna och därigenom också öka den totala välfärden som fås från skogarna.

Strategin syftar bland annat till att öka gårdsstorleken och främja aktivt och företagsmässigt skogsbruk. Målet är att strukturen på skogsägandet och skogsfastigheterna så bra som möjligt stöder en aktiv skötsel och användning av skogarna. Ett viktigt exempel på beaktandet av de olika hållbarhetsaspekterna är att målen för den biologiska mångfalden bättre än tidigare samordnas med målet för virkesproduktionen.

När det gäller ägararrangemangen för skogsgårdar är målet att utveckla bl.a. sådana metoder och åtgärder genom vilka andelen skogar som ägs av dödsbon minskas och samägo av skogar främjas. Genom projekten kan man också främja tillgången till information om alternativen för skogsägande och avstående från skogsägande. Målet är att skogsägarnas möjligheter att aktivt fatta beslut om sitt innehav ska stärkas som resultat av projekten.

Den övergripande hållbarheten kan främjas bl.a. genom att öka förståelsen för behovet och möjligheterna att samordna olika mål samt genom att söka nya metoder och förfaranden för att samordna målen på olika nivåer av verksamheten. Lösningar som är meningsfulla för skogsägarna och hela samhället ska vara ekonomiskt lönsamma för aktörerna och de metoder som används i lösningarna ska vara kostnadseffektiva.

Projekt som beviljas finansiering kan inledas tidigast i april 2021 och de kan genomföras under åren 2021–2023. Finansiering beviljas i första hand till olika samarbetsprojekt. Ansökan om finansiering ska lämnas in senast den 31 december 2020 kl. 16.15.

Mer information:
Jaakko Nippala, specialsakkunnig, tfn 0295 162 119, fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi C. Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito Forskning och utveckling Skogar