Hoppa till innehåll
Media

Jordbrukarna sökte investeringsstöd för gårdsbruk

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2009 13.09
Pressmeddelande -

Under den ansökningsomgång som slutade 9.1 söktes stöd för sammanlagt 1 497 investeringar i gårdsbruk. Ansökningarna om understöd uppgick till 53 miljoner euro och ansökningarna om räntestödslån till 129 miljoner euro.

De sammanlagda byggkostnaderna i fråga om nybyggnad, utbyggnad och grundlig reparation av ladugårdar för mjölkkor är 79 miljoner euro, vilket gör att projekten av detta slag utgör den största sektorn när man ser till de belopp som sökts. Sammanlagt lämnades 139 sådana ansökningar in. Av dem kom 25 stycken från stödregionerna A och B i södra Finland. Sammanlagt 42 ansökningar handlade om stöd för ladugårdar som är avsedda för köttboskap. Byggkostnaderna för dem är 11 miljoner euro.

De till antalet flesta ansökningarna (457 stycken) gällde täckdikning. I dem söktes stöd för kostnader som uppgår till 14 miljoner euro. Den näst största gruppen gällde torkar (168 ansökningar, 22 miljoner euro).

För svin- och fjäderfähushållningens del kunde stöd sökas bara för investeringar som inte leder till ökad produktion. Antalet ansökningar var 39, och 24 av dem gällde att ersätta hönsburar av gammal modell med inredda burar. Sammanlagt 33 ansökningar gällde växthus.

År 2009 kan omkring 135 miljoner euro användas till investeringsunderstöd. I det nya systemet för investeringsstöd ska de handlingar som lämnas tillsammans med ansökningarna vara avsevärt utförligare än på den tiden då stöd kunde sökas kontinuerligt. Tiden för komplettering av ansökan är nu begränsad eftersom också besluten ska fattas inom en viss tid. Det här har sannolikt inverkat på antalet ansökningar under denna första allmänna ansökningsomgång.

TE-centralerna fattar före utgången av mars beslut med anledning av de ansökningar som nu lämnats in. Också den omständigheten att nästa ansökningsomgång (15.2–15.4) infaller snart har troligen inverkat på antalet ansökningar. Det är först i samband med nästa ansökningsomgång det visar sig i vilken mån recessionen och jordbrukets svaga lönsamhet slår igenom i jordbrukarnas investeringsvillighet.

Mer information:
överinspektör Hannu Porkola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 736 631
överinspektör Ilkka Simola, Landsbygdsverket, tfn 0400 933 647
överinspektör Tiina Pääsky, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 736 8239

Sirkka-Liisa Anttila