Hoppa till innehåll
Media

8,7 miljoner euro för fiskerihushållningens innovationer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2017 9.59 | Publicerad på svenska 3.4.2017 kl. 10.00
Pressmeddelande

Europeiska havs- och fiskerifonden bidrar till reformen av den finska fiskerihushållningen. Finansiering ska avsättas för att utveckla produkter med högt mervärde, förbättra fiskeriprodukternas marknadsställning, ge fart åt exporten och främja fiskbeståndens naturliga förökning.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ska starta fem innovationsprogram som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.  Programmen är

  1. Ökning av värdet av inhemsk fisk samt nya mervärdesprodukter
  2. Utveckling av partnerskap mellan forskare och fiskare
  3. Innovationsprogram för vattenbruk
  4. Marknadsföringsprogram för fiskerihushållning
  5. Miljöprogram för fiskerihushållning

Målet för programmen är ett utvecklingsarbete som tjänar branschen och fiskerihushållningens värdekedja på ett mer permanent sätt. Programmen ska förbättra forskningens och utvecklingens effekter och företagens möjligheter att satsa på att ta fram nya tekniker och produkter. Arbetet sker i nätverk, vilket ska förbättra produktutvecklingen, stärka den privata och offentliga sektorns partnerskap och uppmuntra till djärva försök. Programmen ska samordnas av Naturresursinstitutet, Aktion Österbotten och Pro Kala.

- Fiskerihushållningen har stor tillväxtpotential och nu vill vi sätta fart på den tillväxten. Fisk kan ge mycket högre ekonomisk tillväxt i samhället jämfört med nuläget om till exempel de arter som i dag betraktas som mindre värdefulla i framtiden ska användas för tillverkning av mervärdesprodukter, säger specialsakkunnig Timo Halonen på jord- och skogsbruksministeriet.

Europeiska havs- och fiskerifondens (EHFF) operativa program för Finland 2014 - 2020 siktar till fiskerinäringens hållbara tillväxt och bättre konkurrenskraft samt till fiskresursernas bättre livskraft genom att bidra till fiskebeståndens förutsättningar till naturlig förökning. För att målen ska nås, måste branschen förnyas och utvecklas kontinuerligt. Jord- och skogsbruksministeriet har fastställt effektmålen för programmen och valt ut programgenomförarna i en öppen ansökan.  Finansieringsmodellen ger bättre möjligheter än tidigare att svara på de breda och mångfasetterade utmaningar som rör branschens hållbara tillväxt och fiskbeståndens bättre tillstånd. 

Finansieringen av innovationsprogrammen sker i två faser. För den första fasen, som nu startar och slutar senast vid utgången av år 2019, har reserverats 8,7 miljoner euro. Ett villkor för finansieringen av den andra fasen är att den första fasen ger resultat. Verksamheten utvärderas kontinuerligt för att säkra resultaten och effekterna.  


Ytterligare information:
Timo Halonen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 411, fornamn. efternamn@mmm.fi


Kontaktinformation till programsamordnarna och närings-, trafik- och miljöcentralerna:

Ökning av värdet av inhemsk fisk samt nya mervärdesprodukter

Guy Svanbäck, verksamhetsledare, Aktion Österbotten r.f., tfn 0500 860 566, guy.svanback(at)fishpoint.net
Mathias Högbacka, verksamhetsledare, Aktion Österbotten r.f., tfn 040 183 8653, mathias(at)aktion.fi
Okku Kalliokoski, överinspektör, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 053, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Utveckling av partnerskap mellan forskare och fiskare

Ari Leskelä, ledande forskare, Naturresursinstitutet, tfn  0295 327404, fornamn.efternamn@luke.fi
Esa Lehtonen, forskningsingenjör, Naturresursinstitutet, tfn 0295 327 226, fornamn.efternamn@luke.fi
Okku Kalliokoski, överinspektör, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 053, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Innovationsprogram för vattenbruk

Jouni Vielma, ledande forskare, tfn 0295 327 522, fornamn.efternamn@luke.fi
Timo Takkunen, ledande sakkunnig i fiskerihushållningsfrågor, tfn 0295 026 626, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Marknadsföringsprogram för fiskerihushållning

Katriina Partanen, verksamhetsledare, tfn 0400 827 277, fornamn.efternamn@prokala.fi
Okku Kalliokoski, överinspektör, närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 0295 023 053, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
 

Miljöprogram för fiskerihushållning

Aki Mäki-Petäys, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 327 876, fornamn.efternamn@luke.fi
Pekka Hyvärinen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 0295 327 641, fornamn.efternamn@luke.fi
Jari Leskinen, fiskeribiolog, NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 037 062, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bioekonomi EU och internationella frågor Fiskar Forskning och utveckling