Hoppa till innehåll
Media

Den nationella reformen av vattentjänsterna ska trygga framtida vattenförsörjning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2020 15.41 | Publicerad på svenska 16.1.2020 kl. 16.33
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag tillsatt ett projekt för genomförandet av en nationell vattentjänstreform. Med hjälp av projektet ska man ta fram lösningar för en reform av vattentjänsterna i Finland och för att förutse förändringar i verksamhetsmiljön. Det treåriga projektet för samman sektorns aktörer från olika förvaltningsområden och från olika beslutsnivåer.

En fungerande vattenförsörjning är en kritisk funktion för alla invånare i Finland. Det är också en förutsättning för näringarna och för samhällets vitala funktioner.

Störningsfria vattentjänster och riskhanteringen inom sektorn kräver att man ingriper i utmaningarna inom sektorn. Sådana är bl.a. brist på experter och knappa resurser, bristfällig information i beslutsfattandet, otillräcklig beredskap för framtida investeringar samt en återhållsam användning av externa tjänster.

Bättre planering inför framtida utmaningar och en modernisering av branschen kan också skapa ny affärsverksamhet.

– Finländarna är stolta över sin vattenförsörjning. För att det ska vara så även i fortsättningen måste vi inte bara se över kompetensen inom branschen och nätverken för vattentjänster, utan också vara en vägvisare när det gäller vattenproblemen i världen. Detta kan göras genom att man förutser de utmaningar klimatförändringen medför och utnyttjar möjligheterna med cirkulär ekonomi och ny teknik, konstaterar ordförande för ledningsgruppen Jaana Husu-Kallio.

I slutet av 2020 färdigställs ett program för den nationella reformen av vattentjänsterna. Som en del av programmet ska man bedöma behovet av ändringar i lagstiftningen, ett intensifierat samarbete och ett stärkande av sektorns struktur, utbildning, forskning och andra behövliga åtgärder. I de nu tillsatta lednings- och visionsgrupperna för projektet deltar ett stort antal branschaktörer från ministerierna, myndigheter, organisationer, vattentjänstverken och kommunerna.

Bilaga:
Beslut om tillsättande av projektet (på finska)


Ytterligare information:

Minna Hanski, ordförande för visionsgruppen, vattenförvaltningsråd, tfn 0295 162 360, fornamn.efternamn@mmm.fi

Kai Kaatra, vattenförvaltningsdirektör 0295 162 106, fornamn.efternamn@mmm.fi

Nationella vattentjänstreformen Vatten