Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk – bekämpning av rotticka finansieras inte längre

Jord- och skogsbruksministeriet
8.4.2016 11.46
Pressmeddelande

Presidenten stadfäste i dag den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) samt ändringarna i lagen om bekämpning av skogsskador. I fortsättningen beviljas Kemera-stöd inte för bekämpning av rotticka.

Möjligheterna att finansiera projekt som rör vitaliseringsgödsling av skog begränsas också. I framtiden kanaliseras finansieringen endast till gödsling med aska i dikade torvmarksskogar och till gödsling i områden med borbrist. Ändringarna i stödnivåerna för de olika arbetsslagen ska enligt planen godkännas i samband med ändringen av statsrådets förordning den 14 april. 

Avsikten är att Kemera-lagen och statsrådets förordning träder i kraft samtidigt den 18 april. På stödansökningar som Finlands skogscentral tagit emot tillämpas nya bestämmelser från och med detta datum.  Stödansökningar och skogsbruksaktörernas anmälningar om verkställande kan också sändas på elektronisk väg till skogscentralen. De projekt för bekämpning av rotticka som redan godkänts ska vara färdiga före den 31 maj 2016.

Enligt den ändrade lagen om bekämpning av skogsskador är det i fortsättningen obligatoriskt att bekämpa rotticka. Kravet gäller beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmarker från ingången av maj till utgången av november. Bekämpningen är avverkarens skyldighet. Med avverkare avses enligt skogslagen markägaren eller, när avverkningsrätten har överlåtits till någon
annan, den som innehar rätten.

Att bekämpa rotticka är allt viktigare eftersom det varmare klimatet enligt prognoserna ökar rottickans aktivitet i Finland påtagligt. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser bl.a. om riskområden för utbredning av rotticka, bekämpningsobjekt och godtagbara bekämpningsmetoder.
 

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 040 7518436
Sanna Paanukoski, överinspektör, tfn 0295 162449 (skogsskadelagen)