Hoppa till innehåll
Media

Klimatåtgärderna inom jordbruket och markanvändningssektorn ska göra Finland klimatneutralt 

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2021 15.45 | Publicerad på svenska 13.9.2021 kl. 14.53
Pressmeddelande

I samband med budgetförhandlingen godkände regeringen riktlinjer för att genomföra regeringsprogrammets mål att göra Finland klimatneutralt före 2035. Utsläppsminskningarna ska ske enligt klimat- och energistrategins klimatpolitiska plan på medellång sikt. Även de klimatåtgärder som vidtas inom markanvändningssektorn samt åtgärderna i den nationella GJP-planen ska minska utsläpp och stäkra sänkor. Åtgärder som ökar jordbrukets kostnader kompenseras i enlighet med regeringsprogrammet.

LULUCF-flexibilitet ska tillämpas

En del av utsläppsminskningarna enligt EU:s ansvarsfördelningssektors åtagande 2030 kan genomföras inom utsläppshandels- och markanvändningssektorn. Regeringen tar vara på denna möjlighet och tillämpar one-off-flexibilitet inom utsläppshandelssektorn och LULUCF-flexibilitet inom markanvändningssektorn. 

Den klimatpolitiska planen för markanvändningssektorn som är under arbete ska se till att EU:s LULUCF-åtagande att minska nettoutsläppen, som gäller Finland, överskrids på det sätt som tillämpningen av flexibiliteten förutsätter. Arbetet med att utreda avgiften för att ändra markanvändningskategori fortsätter i samband med klimatprogrammet för markanvändningssektorn.

För klimatsäkra åtgärder inom markanvändningssektorn anvisas tilläggsfinansiering på 7 miljoner euro som en del av återhämtnings- och resiliensplanen (RRF).

Ett stort antal klimatåtgärder inom jordbrukssektorn

Utsläppsminskningarna inom jordbruket fördelas mellan markanvändningssektorn och ansvarsfördelningssektorn. Inom ansvarsfördelningssektorn minskas utsläppen med 0,4 miljoner ton till 2030 jämfört med scenariot med de nuvarande åtgärderna. 

Beslut om att införa EU:s gemensamma jordbrukspolitik på nationellt plan under nästa budgetperiod fattas efter remissbehandlingen i september 2021. I samband med detta tas beslut om de åtgärder som är nödvändiga för att minska utsläppen samtidigt som man ser till att livsmedelsproduktionen är lönsam och den övergripande hållbarheten tryggad.

Regeringen har som mål att öka andelen klimatvänligt foder på marknaden bland annat med hjälp av blandningsskyldigheten och skatteincitamenten. I budgeten för 2022 anvisas 0,7 miljoner euro för att utveckla och forska och ta fram utredningar om klimatvänligare foder. 

Försöksprogrammet för att återvinna näringsämnen fortsätter och för det anvisas 1,0 miljoner euro i tilläggsfinansiering. För arbetet med att utveckla och ta fram utredningar om fodertillsatser som minskar utsläppen från utfodring av husdjur anvisas 0,7 miljoner euro. Försök med och användning av återvunna gödselmedel främjas med hjälp av incitament och rådgivning. 

Regeringen vill bidra till självförsörjning av protein samt våtmarks- och våtodling som genom att man höjer vattennivån begränsar nedbrytningen av torv och markutsläppen. Målet är att få en areal på minst 30 000 hektar för våtmarksodling.

Marknaden och incitamenten för att ta upp kol utvecklas i syfte att främja klimatåtgärderna inom jordbruket. För att förbättra kolupptaget främjar man ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara spelregler på marknaden nationellt och internationellt.

Regeringen drog också upp riktlinjer för åtgärder som stödjer tillgången på kompetent arbetskraft och förbättrar matchningen av arbetskraft. En av dessa åtgärder är att inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket slopas permanent. 

Naturresursinstitutets forsknings- och teknologimiljöer ska utvecklas

Naturresursinstitutet har som mål att bygga en mångsidig torvmarksforskningsmiljö i Ruukki. Att stärka forskningen som gäller minskning av utsläpp från torvmarker bidrar till regeringsprogrammets mål om hållbart jordbruk, och för det anvisas 1,1 miljoner euro.
Naturresursinstitutet får också 1,0 miljoner euro för att förnya forskningsmiljöerna inom jordbruket i Minkiö och Maaninka. Detta stödjer utvecklingen av den finländska livsmedelskedjan så att den är allt hållbarare med tanke på klimatet och miljön. Forskningsinstrument och -teknik av hög standard gör det möjligt att samla in data, vilket är livsviktigt för att kunna forska de effekter som animalie- och växtproduktionen medför under hela dess livscykel.

Användningen av biogas främjas

Färdplanen för fossilfria transporter utgår från att användningen av biogas uppgår till 2,5 TWh. Regeringens övergripande mål är en produktion på sammanlagt 4 TWh och tillväxten ska fokusera på återvinning av gödsel och andra biomassor från jordbruket samt på användning av syntetisk och organisk metan. Samtidigt ser man till att organiska rötrester förädlas och slutanvänds på ett ändamålsenligt sätt så att det inte försämrar vattendragens tillstånd. För att målet ska nås, ska det nationella biogasprogrammet genomföras.  

Investeringar som främjar användningen av biogas får finansiering bland annat ur Finlands program för hållbar tillväxt och landsbygdsprogrammet samt från olika finansieringsinstrument.
Regeringen utreder hur man vid produktionen av biogas kan minska metanutsläppen från gödsel. Arbetet med att bereda ett system för ersättning för näringskretsloppet fortsätter, målet är att systemet ska kunna införas så snabbt som möjligt.

Regeringen har fastställt att biogas är fortfarande skattefri för annat än för transporter. Tillsammans med aktörerna inom biogasbranschen och bränsledistributörerna utreds möjligheten att senast 2025 börja använda 100 % biogas i vägtrafiken till exempel genom Green Deal. Förenligheten med distributionsskyldigheten beaktas.

Beredningen av budgetpropositionen går vidare

Regeringen sammanträdde på Ständerhuset den 7–8 september 2021 för att förhandla om budgetpropositionen för 2022. Regeringens budgetproposition offentliggörs den 27 september efter att den behandlats vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde.

Mer information:

Satu Haapaniemi, specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi
Annukka Kimmo, specialmedarbetare, tfn 050 478 0226, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@tem.fi
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 162 022, fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi Budget Forskning och utveckling Jari Leppä Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar