Hoppa till innehåll
Media

Försöksprogrammet hjälper att återvinna näringsämnen och restaurera vattendrag

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2018 8.35
Nyhet
Inom spetsprojekten för kretsloppsekonomi testas bland annat användning av återvinningsgödsel för odling av gurka.

Stallgödsel blir värme och strö, slam från biogasanläggningar blir återvinningsgödsel, vass omvandlas till växtunderlag. Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen ger nya återvinningsprodukter genomslagskraft med hjälp av praktiska försök. Just nu pågår det omkring 20 projekt. Spetsprojektpengar för pilotförsök finns att få fram till oktober 2018.

I Finland uppstår årligen tiotals miljoner ton organiska restprodukter med värdefulla näringsämnen som måste återvinnas på ett bättre sätt än hittills. 

– Att återvinna näringsämnen minskar svinn och miljöbelastning och skapar nya affärsmöjligheter, säger Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet. 

Kostnadseffektiva återvunna näringsämnen eller system för att transportera biomassor uppstår dock inte av sig själva. Vi behöver nya innovationer och praktiska försök. Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen som ingår i regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi hjälper att omsätta idéerna i praktiken.

Regionala och lokala aktörer i nyckelroll

– Försöksprogrammet hjälper framför allt små och medelstora företag. Pilotförsöken visar om innovationerna fungerar i full skala, berättar Päivi Mäntymäki, utvecklingsexpert i närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten som administrerar finansieringen.

Försöksprogrammet har redan nu skapat nytt företagande i olika delar av landet. Merparten av de pågående pilotförsöken fokuserar på att testa behandling av gödsel eller från gödsel vidareutvecklade näringsprodukter. Programmet gäller dock inte enbart fraktioner som bildas vid jordbruk eller landsbygdsaktörer.

– Det pågår också försök med till exempel att använda vass till olika ändamål, odla alger och utveckla foderprodukter. Regionala och lokala aktörer spelar en nyckelroll för det finns olika slags biomassor och näringsstrukturerna är olika på olika håll i Finland, påpekar Mäntymäki.

Se på videofilmerna, fråga mera och sök finansiering!

Utöver finansiering ger regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi också råd om återvinning av näringsämnen och sprider information om god praxis.

Det har gjorts presentationsfilmer om tre projekt som startats med hjälp av försöksprogrammet.  Vad för nytt man kan få av strögödsel, hur ska rötrester från biogasanläggningar användas i framtiden, hurdana nya växtunderlag håller man på att planera för hemträdgårdar - allt detta framgår av videofilmerna.

Titta på filmerna!

Kväve och värme från komposterad strögödsel (film på finska)

Slam från biogasanläggningar blir gödselmedel (film på finska)

Jordbrukets restprodukter blir växtunderlag (film på finska)

Läs mera på webbplatsen för Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma

Ytterligare information:
Päivi Mäntymäki, utvecklingsexpert, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 029 502 7631, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Marja-Liisa Tapio-Bistsröm, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2400, fornamn.efternamn@mmm.fi

Bioekonomi Forskning och utveckling Landsbygd Mat och jordbruk Vatten