Hoppa till innehåll
Media

Officiellt kommissionsbeslut om 141-stödet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2008 10.36
Pressmeddelande -

Europeiska gemenskapernas kommission gav i dag den 27 februari sitt beslut om Södra Finlands nationella stöd. Beslutet ligger i linje med det politiska förhandlingsresultat som jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och kommissionär Mariann Fischer Boel nådde i november i fjol. I stödprogrammet som bygger på artikel 141 anslutningsfördraget ingår inkomststöd som tryggar jordbrukets lönsamhet i Södra Finland (stödregionerna A och B) och strukturstöd som bidrar till att stimulera strukturutvecklingen 2008–2013.

"Jag är mycket glad för att kommissionen har fattat sitt beslut. Avtalet som löper över sex år ger jordbruket i Södra Finland en säkrare grund. Jag är också väldigt nöjd med atmosfären kring diskussionen med kommissionär Mariann Fischer Boel och kommissionens tjänstemän och att kommissionen fattade det officiella beslutet så här fort efter den politiska överenskommelsen. Kommissionen förstod bra våra behov ", konstaterar jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Enligt kommissionens beslut kan inkomststöd betalas till husdjursskötsel, växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter. Nya stödformer som införs år 2008 är husdjursgårdarnas hektarbaserade stöd och stöd för specialväxter som utbetalas utgående från odlingsarealen för frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis. År 2008 uppgår 141-stödet till högst 93,9 miljoner euro. Stödet sänks gradvis, och fram till år 2013 ligger stödet på sammanlagt 62,93 miljoner euro. Kommissionens beslut inkluderar också revideringen av systemet med kompensationsbidrag (LFA). Om kompensationsbidraget eventuellt höjs sänker detta 141-stödet i motsvarande grad.

Beslutet om 141 ändrar strukturen och formerna hos de nationella stöden till Södra Finland. Från år 2008 betalas en del av stöden för husdjursskötsel i form av husdjursgårdens hektarbaserade stöd. Stöden till svin- och fjäderfäskötseln är ännu år 2008 produktionskopplade men från år 2009 blir de gårdsspecifika och frikopplas från produktion. Stöden utbetalas i regel enligt gårdens produktionsmängd år 2007. De övriga 141-inkomststöden är däremot produktionskopplade.

På grund av den kompensation för strukturförändringen inom svin- och fjäderfäskötseln som ingår i kommissionens beslut är det möjligt att i två år utbetala ett frikopplat stöd utan att gården förutsätts uppfylla kraven på en husdjursgård enligt systemet med kompensationsbidragets nationella tilläggsdel. Den gårdsspecifika kompensationen uppgår till högst 20 000 euro per år. Kompensationen utbetalas i två års tid varefter gårdens referenskvantitet avvecklas och utbetalningen av stödet upphör.

Kommissionens beslut omfattar också investeringsstöd och höjt startstöd till unga jordbrukare. Enligt beslutet är Finland även i fortsättningen skyldigt att använda höjda investeringsstöd inom de sektorer som får inkomststöd enligt artikel 141 (i synnerhet investeringarna inom mjölk- och nötsektorn samt svin- och fjäderfäskötseln). För att man ska kunna inleda ansökan om investeringsstöd inom svin- och fjäderfäskötseln krävs att kommissionen ger sitt tillstånd därtill.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 533 23, 050 521 33 05
sektionschef Esa Hiiva, tfn 09-160 526 57, 040 733 62 25

Sirkka-Liisa Anttila