Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen lämnade sina kommentarer om Finlands CAP-plan

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2022 14.41 | Publicerad på svenska 11.4.2022 kl. 13.41
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har lämnat drygt 200 synpunkter om Finlands CAP-plan. Kommissionens observationsbrev är inledningen på den sista fasen av förhandlingarna om godkännandet av Finlands CAP-plan. Den väntas pågå till sommaren.

I sitt brev ger kommissionen Finland tre veckors tid att lämna svar om de viktigaste strategiska observationerna som kommissionen har gjort i fråga om CAP-planen. Efter att svaren har lämnats publicerar kommissionen observationerna och svaren.

I sina kommentarer konstaterar kommissionen att planen är heltäckande och tackar Finland för ett aktivt samarbete med berörda grupper. En stor del av kommissionens observationer gäller miljö- och klimatåtgärderna, där kommissionens mål är att påskynda den gröna omställningen.

Kommissionen har fäst särskild uppmärksamhet vid försörjningsberedskapen med anledning av Rysslands invasion av Ukraina samt vid klimatkrisen och biodiversitetskrisen och uppmanar medlemsstaterna att stärka resiliensen inom jordbrukssektorn  minska beroendet av konstgödsel och öka produktionen av förnybar energi, såsom biogas  inom jordbruket övergå till mer hållbara produktionsmetoder, såsom precisionsodling och ökad produktion av vegetabiliska proteiner.

 En del av kommissionens observationer besvaras också med långsiktiga åtgärder som hänför sig till det nyligen offentliggjorda paketet för tryggande av jordbrukets försörjningsberedskap, såsom investeringsstöd för alternativa energikällor, tilläggssatsningar på försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen samt höjning av vattennivån på torvjordar som ger låg avkastning. 

”Finlands förslag till CAP-plan, som lämnades till kommissionen i december, är en bra helhet. Kärnan i planen är att vi ska ha en aktiv matproduktion som är hållbar ur ett helhetsperspektiv och en livskraftig landsbygd, och att dessa stöds också genom många nationella åtgärder och med olika finansieringsmekanismer. Det här är utgångspunkten för förhandlingarna om godkännandet av CAP-planen. Jag väntar mig att vi får kommissionens beslut om godkännande vid en sådan tidpunkt att det finns tillräckligt med tid för det nationella genomförandet under hösten”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Enligt en preliminär granskning av observationerna är en del av kommissionens observationer mycket tekniska, en del kräver mycket arbete med att omformulera åtgärdernas innehåll och en del måste det förhandlas om. Finlands svar som helhet preciseras i april–maj. 

De observationsbrev som kommissionen sänt till medlemsstaterna publiceras på kommissionens webbplats i slutet av april. Jord- och skogsbruksministeriet kommer också att publicera svaren på kommissionens observationer.

Dessutom håller en förhandsutvärdering av CAP-planen på att färdigställas. Den publiceras på jord- och skogsbruksministeriets webbplats i april. Förhandsutvärderingens rekommendationer för CAP-planen kommer att ingå i de förhandlingar om godkännande av CAP-planen som ska föras med kommissionen. 

Komissionens observationsbrev (engelska)

Mer information: 

  • Kari Valonen, tel. 0295162047, förnamn.efternamn@gov.fi
  • Minna-Mari Kaila,  tel. 0295162013, förnamn.efternamn@gov.fi


 

Administration CAP EU och internationella frågor Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk