Hoppa till innehåll
Media

Kostnadseffektiva metoder för att stoppa utarmningen av skogsnaturens mångfald (KEIMO)

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Naturresursinstitutet i samarbete med Forststyrelsen, Pellervo ekonomisk forskning PTT, Finlands viltcentral, Finlands miljöcentral samt Kalle Määttä (underleverantör).

Projektbeskrivning

Löptid: 2020

I Finland har man satt som riktlinje att utarmningen av skogsnaturens mångfald ska stoppas till år 2020, och att ett gynnsamt tillstånd ska säkerställas till år 2050.  I den sjätte landrapporten om skydd av den biologiska mångfalden (2019) konstateras, att målen inte kommer att uppnås. Virkesanvändningen förutspås öka i framtiden, så för att stoppa utarmningen av skogsnaturens mångfald förutsätts att de nuvarande åtgärderna för att säkerställa mångfalden förstärks och att nya metoder utvecklas och tas i bruk. 

Kostnaderna för tryggande av mångfalden är beroende av åtgärderna och styrmedlen. Till åtgärderna för att stoppa utarmningen av naturens mångfald hör bland annat METSO- och HELMI-programmen, utvidgningen av nätverket av nationalparker och naturvård i ekonomiskogarna. Det sannolikt bästa sättet att trygga skogsnaturens mångfald, också med tanke på kostnadseffektiviteten, är en kombination av olika styrmedel. Vi behöver forskningskunskap för att få fram det optimala urvalet av åtgärder och metoder. 

Syftet med projektet är att

  • producera forskningskunskap om kostnadseffektiva metoder att trygga skogsnaturens mångfald i en situation där efterfrågan på produkter tillverkade av trä ökar skogarnas avverkning.
  • ta fram en metod och en granskningsram för att utvärdera åtgärderna för att trygga biodiversiteten.

I projektet utnyttjas tidigare undersökningar och utredningar om hotade och sårbara arter och artgrupper och de livsmiljöer de kräver. Dessutom granskas livskraftiga arter, såsom viltarter, och utvecklingen av deras viktiga livsmiljöer (bl.a. blåbärsrisets täckning) i olika skogliga skötselscenarier. Olika skogsbruksåtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen och främja biodiversiteten granskas på beståndsnivå, och utvidgas till att omfatta hela landet. 

Projektets centrala resultat är en syntes av de åtgärder och styrmedel som ger den kostnadseffektivaste kombinationen för att stoppa utarmningen av skogsnaturens mångfald inom olika tidsspann och med olika avverkningsintensitet.

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)
Slutrapport (på finska)