Hoppa till innehåll
Media

Landsbydspolitisk redogörelse

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2009 11.33
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände 20.5 den landsbygdspolitiska redogörelsen som innehåller regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer fram till år 2020. Riksdagen behandlar redogörelsen 27.5.

De världsaktuella frågorna om tillgången till rent vatten och mat och säkerheten hos dessa ökar vikten av landsbygden. Landsbygdens materiella och immateriella resurser, naturresurser, kulturarv och naturens mångfald ger möjligheter att stärka konkurrenskraften och öka välfärden.

De tre viktigaste målen i redogörelsen handlar om att förbättra livskvaliteten på landsbygden samt att utveckla landsbygdsnäringar och det landsbygdspolitiska systemet.

Livskvaliteten tänker man förbättra genom att skapa bättre förutsättningar att bo på landsbygden och bättre tillgång till tjänster. Näringarna vill man utveckla genom att diversifiera och stärka landsbygdsnäringarna, företagandet och företagstjänsterna, genom att dra nytta och förkovra kompetensen och vaska fram nya innovationer. Bristen på arbetskraft och landsbygdens särbehov löser man genom arbetskraftspolitiken. Vidare vill man se att produktion av förnybar energi, nyttjade av skogar på många olika sätt, diversifierade gårdsbruksenheter och turism är de områden som i allt högre grad ger landsbygdens invånare arbetstillfällen och inkomster.

Enligt regeringen ska man i synnerhet stärka de lokala utvecklingsinstrumenten och förutsättningarna för medborgaraktivitet vilka är en viktig del av utvecklingen av det landsbygdspolitiska systemet. Det rekommenderas att ministerierna bedömer landsbygdskonsekvenserna ifall besluten eller politiken medför regionala effekter.

Redogörelsen går ut på programmet av statsminister Matti Vanhanens II regering. Enligt programmet ska man förbättra landsbygdsnäringarnas omvärld, landsbygdens tjänster, säkerhet, sysselsättning och företagande och möjligheterna till distansarbete samt satsa på infrastrukturen.

Riskdagens ställningstagande till redogörelsen fås på hösten. Utgående från det ska regeringen utarbeta ett landsbygdspolitiskt åtgärdsprogram som innehåller konkreta insatser för att genomföra redogörelsen. Regeringen som inleder arbetet år 2011 uppdaterar åtgärdsprogrammet.

Den första landsbygdspolitiska redogörelsen överlämnades till riksdagen år 1993. Denna redogörelse är alltså den andra redogörelsen. Förslaget till redogörelsen har utarbetats av landsbygdspolitikens samarbetsgrupp i samarbete med ministeriet, TE-centralerna, landskapsförbunden, kommuner och organisationer.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind,
tfn 09-160 53 323; landsbygdsrådet Eero Uusitalo, tfn 09-160 54 520