Hoppa till innehåll
Media

Förbindelser om ekologisk produktion och vissa miljöavtal kan sökas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2016 13.24
Pressmeddelande

I år får jordbrukare ansöka nya förbindelser som gäller både ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion. Regeringen antog i dag en förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2016.

År 2016 får jordbrukare ansöka om kompensationsersättning och ingå en ny femårig förbindelse om ekologisk produktion. Jordbrukaren får foga ny ersättningsberättigande areal till de gällande förbindelserna om ekologisk produktion eller ingå en ny förbindelse om den nya arealen är större än fem hektar.

Jordbrukare och registrerade föreningar får ansöka om miljöavtal som rör skötsel av våtmarker, skötsel av landsbygdsnaturens biologiska mångfald och landskapsvård samt uppfödning av lantraser. Avtal om skötsel av våtmarker får också sökas av vattenrättsliga sammanslutningar.

Ersättning får också sökas för icke-produktiva investeringar för att anlägga våtmark eller för inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

Nya miljöförbindelser kan inte ingås

Många av de krav som handlar om miljöförbindelseåtgärderna 2014 – 2020 nåddes redan i fjol, varför nya förbindelser inte kan ingås i år. Till exempel skyddszoner anlades i fjol dubbelt fler än vad som behövdes enligt vattenvårdsplanerna. 

Vid till exempel generationsväxlingar går det dock att överföra en fjolårsmiljöförbindelse från en jordbrukare till en annan eller fördela den mellan jordbrukarna.

Små ändringar i ersättningsberättigande arealer

I år kan sådana åkermarker som jordbrukaren fått i sin besittning genom ägoregleringar enligt nyskiftesplanerna berättiga till ersättning. Till ett basskifte kan också fogas högst 0,1 hektar sådan åkermark som tidigare inte gett rätt till ersättning. Nyskiftesarealer kan godkännas högst upp till fem hektar per en förbindelse eller ansökan.

Ersättningskostnaderna betalas inom ramen för anslaget i statsbudgeten. För miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar behövs uppskattningsvis 295 miljoner euro år 2016. Totalkostnaden för kompensationsersättningen uppgår till ca 547 miljoner euro.

Ytterligare information:
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 040 839 6599
Sini Wallenius, konsultativ tjänsteman, tfn 040 359 3103
Antero Nikander, jordbruksöverinspektör, tfn 040 318 8957
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mat och jordbruk Valtioneuvoston päätös