Hoppa till innehåll
Media

Vildlaxens uppvandring i älvar tryggas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.2.2007 14.57
Pressmeddelande -

Det främsta målet för politiken kring laxfrågor är att säkra bestånden av vildlax, laxens uppvandring i lekälvar och ett hållbart nyttjande av bestånden. Detta står också i regeringsprogrammet. Den bästa indikatorn för ett livskraftigt fiskbestånd är en lyckad fortplantning. I över tio år har antalet vandringsyngel (smolt) mångdubblats i Torneå älv och Simojoki jämfört med mängden smolt på 1980-talet. I somras lämnade närmare 800 000 smolt Torne älv och på hösten upptäckte forskarna ett rekordantal laxyngel i älven. Vildlaxens tillstånd är med tanke på fortplantning gott.

Variationerna i laxfångsten till havs och i älvar är en del av den naturliga variationen. De små laxfångsterna år 2006 berodde på en minskad fiskeansträngning och den höga dödligheten hos smolt som vandrat ut i havet. Den varma och torra sommaren minskade fångsten i älvområdena. Detsamma gäller älvar med vandrande fisk i Sverige. Även om detta har lett till minskade laxfångster till havs och i älvområdena ligger vildlaxens fortplantning på en hög nivå.

Dödligheten hos smolt antas bero på sjukdomar och näringsbrist samt att sälar, rovfiskar och sjöfåglar fångar dem. Arbetet med att utforska orsakerna till dödligheten har effektiviserats.

Jord- och skogsbruksministeriet utgår från att det ska vara möjligt att bedriva yrkes- och fritidsfiske som följer principen om hållbar utveckling såväl på öppna havet som vid kusten och i älvområdena. Tyngdpunkten i laxfisket kommer dock att flyttas till fiske vid kusten och i älvar eftersom laxfiske med drivnät på öppet hav är förbjudet från och med början av 2008. I framtiden kommer ett ökat antal lax att vandra från Östersjön till de finska vattnen enligt målen i den gällande lagen om fiske.

Enligt den gällande treåriga förordningen om laxfiske får yrkesfiskare, med vissa restriktioner, fånga lax under den allmänna förbudstiden. Två års erfarenhet och forskningsresultat visar att fångsten förblivit liten och att den inte inverkat negativt på de vilda laxbestånden. Inget tyder på att år 2007 skulle vara avvikande i detta hänseende. En selektiv fångst hänger också samman med bekämpningen av sälskador. Ministeriet har som mål att befrämja utvecklingen av sälsäkra fiskeredskap och ge stöd för anskaffningen av dem.

Arbetet med utvecklingen av fisket vid kusten och i älvar pågår som bäst på ministeriet. Ministeriet har som mål att bevara verksamhetsbetingelserna för kustfiske och samtidigt utveckla fisket i älvområdena. Avsikten är att revidera förordningen om laxfiske och nå enighet om gränsälvsöverenskommelsen. Därtill är ministeriet i färd med att skapa nya lämpliga finansieringsinstrument bland annat för att utveckla fisketurismen. Vid utvärderingen av helheter ska man beakta att laxen är en stöttepelare för yrkesfiskarna som också bevarar utbudet av andra fiskarter. Att äta fisk har i sin tur positiva effekter på folkhälsan.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
specialmedarbetare Jouni Lind, tfn 09-160 533 02, 050 521 33 05