Hyppää sisältöön
Media

Luonnonlohen nousu jokeen turvataan

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2007 14.57
Tiedote -

Lohipolitiikan tärkein tavoite on varmistaa luonnonlohikantojen säilyminen, lohen nousu kutujokiin ja kantojen kestävä käyttö. Tämä on kirjattu nykyisen hallituksen ohjelmaan. Kalakannan elinvoimaisuuden tärkeimpiä mittareita on sen lisääntymisen onnistuminen. Tornionjoki ja Simojoki ovat jo yli kymmenen vuoden ajan jatkuvasti tuottaneet moninkertaisen määrän lohen vaelluspoikasia verrattuna 1980-luvun poikastuotantoon. Viime kesänä Tornionjoesta lähti lähes 800 000 vaelluspoikasta, ja syksyllä tutkijat havaitsivat Tornionjoessa ennätysmäärän lohen jokipoikasia. Luonnonlohikannat ovat lisääntymisen osalta hyvässä tilassa.

Lohisaaliin vaihtelut meressä ja joessa ovat osa luonnon vaihteluja. Vuoden 2006 pienet lohisaaliit meressä johtuivat kalastusponnistuksen pienentymisestä ja mereen tulleiden lohen vaelluspoikasten korkeasta kuolleisuudesta. Jokialueilla saaliin määrää vähensi lämmin ja kuiva kesä. Sama ilmiö oli nähtävissä Ruotsin vaelluskalajoissa. Vaikka lohisaaliit meressä ja jokialueilla tästä syystä ovat vähentyneet, luonnonlohikantojen lisääntyminen on silti säilynyt korkealla tasolla.

Vaelluspoikasten kuolleisuuden arvioidaan johtuvan sairauksista, ravinnon puutteesta ja hylkeiden, petokalojen sekä merilintujen saalistuksesta. Kuolleisuuden syiden tutkimista on tehostettu.

Maa- ja metsätalousministeriö lähtee siitä, että avomerellä, rannikolla ja jokialueilla tulee voida harjoittaa kestävää periaatetta noudattavaa lohen ammatti- ja vapaa-ajankalastusta. Lohenkalastuksen painopiste tulee siirtymään rannikko- ja jokipyyntiin, koska avomerellä ei saa harjoittaa lohen ajoverkkokalastusta vuoden 2007 jälkeen. Itämereltä vaeltaa jatkossa yhä enemmän lohia Suomen vesille, mikä on voimassa olevan kalastuslain tavoitteiden mukaista.

Voimassa olevan kolmivuotisen lohiasetuksen mukaan ammattikalastajat saavat rajatuin edellytyksin pyytää lohta yleisenä kieltoaikana. Kahden vuoden kokemukset ja tutkimustulokset osoittavat, että pyynti on pysynyt vähäisenä eikä sillä ole ollut kielteisiä vaikutuksia luonnonlohikantoihin. Mikään ei viittaa siihen, että vuosi 2007 poikkeaisi tästä. Valikoiva pyynti liittyy myös hyljevahinkojen torjuntaan. Ministeriö pyrkii edistämään hylkeenkestävien pyydysten kehittämistä ja tukemaan niiden hankintaa.

Rannikko- ja jokialueiden kalastuksen kehittämistä pohditaan parhaillaan ministeriössä. Ministeriön tavoitteena on, että rannikkokalastuksen toimintaedellytykset säilyvät ja samalla jokialueiden kalastus kehittyy. Lohiasetus on tarkoitus uudistaa ja rajajokisopimuksesta on tarkoitus päästä sopimukseen tämän vuoden aikana. Lisäksi ministeriössä on valmisteilla muun muassa kalastusmatkailun kehittämiseen sopivia uusia rahoitusvälineitä. Asioiden kokonaisuuksia arvioitaessa on huomioitava, että lohi on ammattikalastajille tukijalka, jonka avulla myös muiden kalalajien tarjontaa ylläpidetään. Kalan syönnillä puolestaan on myönteiset kansanterveydelliset vaikutukset.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Erityisavustaja Jouni Lind, puh. (09) 160 533 02, 050 521 3305