Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet informerar
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska intensifiera samarbetet för att skydda livsmiljön för våtmarksfåglar

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2018 11.41
Pressmeddelande

Under de senaste decennierna har många värdefulla fågelvatten växt igen och fågelfaunan har utarmats. Problemet gäller både skyddade våtmarksfåglar och många jaktbara andarter som är krävande med tanke på livsmiljön. Viltfågelstammarnas tillbakagång kan delvis förebyggas med hjälp av temporära jaktbegränsningar, men för att permanent avhjälpa situationen för våtmarksfåglarna krävs att livsmiljöerna skyddas.

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska inom kort börja bereda ett skyddsprojekt tillsammans med andra aktörer. Ett brett och kontinuerligt samarbete är nödvändigt för att  de regressiva vatten- och strandfågelstammarna ska kunna återetableras och den övriga värdefulla våtmarksnaturen bevaras. 

- Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet måste arbeta ihop tätare än tidigare för att restaurera och återställa våtmarker, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

- Med hjälp av projektfinansiering har redan genomförts vissa lyckade och effektfulla projekt för att restaurera skyddade fågelvatten, men behovet av en bredare verksamhet är tydligt. En avgörande fråga är restaurerings- och vårdarbetets finansiering. Under de kommande åren måste vi satsa mera på detta arbete, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Nätverk av fredade områden för vattenfåglar måste restaureras

De många olika våtmarkerna inom och utanför skyddsområdena bildar ett nätverk vars vård och användning ska ses som en helhet. Det är nödvändigt att restaurera och freda våtmarker som är viktiga häckningsområden eller viloplatser för flyttfåglar om man vill återetablera regressiva arter. Detta kommer att gagna såväl viltfåglar som andra våtmarksfåglar.

- Nära de fredade områdena kan anläggas små våtmarker som kompenserar jaktmöjligheterna. Detta uppmuntrar också jägare att vårda fredningsområdena och jaga små rovdjur, säger minister Leppä.

Inom Finlands viltcentrals projekt Hembygdsvåtmark Life som EU finansierar, har tagits fram sätt som ska sporra jägare och markägare att vårda våtmarker. Att engagera lokala aktörer i vården av skyddsområden och våtmarker lyckas om aktörerna ges möjlighet att delta och om de upplever arbetet som belönande.

Jakten på brunand, småskrake och alfågel avbryts

Jord- och skogsbruksministeriet arbetar som bäst med en förordning som förbjuder jakt på brundand, småskrake och alfågel i tre års tid. Populationen av brunand har kraschat under de senaste decennierna och skyddsklasserna för alfågel och småskrake har redan tidigare skärpts i avtalet om bevarande av flyttande sjöfåglar i Afrika och Eurasien.

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår också att alla länderna vid fåglarnas flyttväg ska komma överens om dessa arters förvaltningsåtgärder och hållbara jakt i internationella förvaltningsplaner. På detta sätt kan hållbar jakt säkras såväl i häcknings- och övervintringsområdena som under flytten. 

Ytterligare information:
Janne Pitkänen, överinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2338, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
Esko Hyvärinen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 094, fornamn.o.efternamn(at)ym.fi

Jari Leppä Kimmo Tiilikainen