Hoppa till innehåll
Media

Kommissionen behandlar ändringarna i landsbygdsprogrammet: ändringarna i kraft under våren

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 11.08
Pressmeddelande

Övervakningskommittén för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 beslutade den 17 november 2015 om en andra ändring av programmet som lämnas till kommissionen. Förhandlingarna med kommissionen fortsatte under början av 2016. Programförändringens innehåll ändrades inte under förhandlingarna. Kommissionen fattar sitt beslut inom en månad. Efter att kommissionen fattat sitt beslut sätts ändringarna så fort som möjligt i kraft genom nationell lagstiftning.

Ökade satsningar på investeringar och rådgivning

Att den finländska matproduktionen ska bli lönsammare och handelsbalansen bättre är ett av spetsprojekten i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. För att genomföra spetsprojektet har Gårdsbrukets utvecklingsfond (MAKERA) fått tilläggsfinansiering för att trygga investeringar som förbättrar produktionsstrukturen, minskar utgifterna och stöder ibruktagandet av ny teknik och nya processer. Fonden ska särskilt satsa på investeringar som främjar miljöns tillstånd, djurens välbefinnande och användningen av förnybar energi. För att sätta fart på investeringarna har Finland föreslagit en höjning av stödnivåerna: i investeringsstödet för täckdikning föreslås en höjning från 30 till 35 procent och för reglerbar dränering från 35 till 40 procent. Tilläggsfinansiering ska också riktas till investeringar som främjar miljöns tillstånd och djurens välbefinnande så att stödet höjs från 30 till 35 procent.  Stödprocenten för investeringar i energiproduktion föreslås höjas från 35 till 40 procent.

Det utlovas också ökade satsningar på rådgivning: landsbygdsprogrammets rådgivningsåtgärder utvidgas att omfatta också modernisering av gårdsbruksenheter och förbättrande av konkurrenskraften. Rådgivarna väljs hösten 2016. Satsningen på miljörådgivning fortsätter.

Miljöersättningarnas popularitet kräver begränsningar

En del av miljöförbindelsens skiftesspecifika åtgärder överskred redan 2015 märkbart de målarealer som fastställts för programperioden. För att kunna garantera att den finansiering som reserverats för miljöersättningar ska räcka till, begränsas den årliga övre gränsen för vissa skiftesspecifika åtgärder. Nya miljöförbindelser ingås inte.

Från och med 2016 fastställs en övre gräns för vissa åtgärder i förhållande till det ersättningsberättigande skiftet inom miljöförbindelsen. De övre gränserna är följande: för spridning av flytgödsel på åkrar 60 procent, för återvinning av näringsämnen och organiska ämnen 60 procent, fånggrödor 25 procent och saneringsgrödor 25 procent.

När det gäller skyddszoner betalas endast ersättning för sådana områden som anmäldes som skyddszoner redan 2015. För de förbindelser som inleddes 2015 kan man inte mera anmäla nya arealer för åtgärder som gäller hantering av avrinningsvatten eller flerårig miljövall efter ansökningsomgången 2016. Möjligheten att beakta växttäcke vintertid på sådana åkerarealer som inte heller föregående år var ersättningsberättigade upphör. Möjligheten att anpassa förbindelser utgående från rådgivningen begränsas också. Begränsningarna gäller alla som får stöd och som gjort miljöförbindelser som gäller dessa åtgärder.


Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Tiina Malm, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2428
Sanna Koivumäki, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2437
Anna Schulman, överinspektör, tfn 0295 16 2199
fornamn.efternamn@mmm.fi

 

Landsbygd Mat och jordbruk