Hoppa till innehåll
Media

Företag med koppling till gårdar, mikroföretag som förädlar jordbruksprodukter, fiskeriföretag och företag inom primär jordbruksproduktion ska få krisstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 14.5.2020 14.12 | Publicerad på svenska 19.5.2020 kl. 9.17
Pressmeddelande

Mikroföretag på landsbygden som drabbats av coronavirusepidemin samt vissa primärproduktions- och fiskeriföretag kommer att få temporärt krisstöd. Ekonomiskt stöd kan sökas av företag som är verksamma i anslutning till jordbruksföretag, mikroföretag som förädlar och säljer jordbruksprodukter samt av primärproduktions-, fiskeri-, vattenbruks-, fiskförädlings- och fiskhandelsföretag. Målet är att ansökan inleds den 18 maj 2020.

Statsrådet godkände den 14 maj förordningar om beviljande av temporära krisstöd till landsbygds-, primärproduktions- och fiskeriföretag.

Ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro beviljades i statens andra tilläggsbudget. För landsbygdsföretag har reserverats 25 miljoner euro, 5 miljoner euro går till primärproduktionsföretag och 10 miljoner till fiskeriföretag.

Stöden är direktstöd till företag som lider av undantagsförhållanden och som inte hör till arbets- och näringsministeriets stödsystem. Företagen behöver inte betala tillbaka stöden och det krävs inte några utvecklingsåtgärder för att få stöd. Förordningarna är tidsbegränsade och gäller till utgången av året. Stöd beviljas i hela Finland, även på Åland

- Detta stödpaket är nödvändigt och förväntat stöd till gårdskopplade företag samt till jordbruket och fiskerinäringen eftersom dessa sektorer hittills inte har kunnat ansöka om krisstöd hos närings-, trafik- och miljöcentralerna. Därför har vi tagit fram ett eget krisstödssystem för dessa sektorer. Det är också väldigt viktigt att stödet är ett direkt krisstöd som företagare behöver för löpande kostnader och som företagen inte behöver betala tillbaka, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Stödet till landsbygdsföretag beviljas i form av de minimis-stöd för företagsverksamheten i samband med gårdar samt till mikroföretag  som förädlar jordbruksprodukter. Stödsystemet för primärproduktions- och fiskeriföretag har godkänts av EU-kommissionen.

Stödet till landsbygds- och primärproduktionsföretag är 5 000 – 10 000 euro. Stödet till fiskeriföretag kan uppgå till 3 000 – 10 000 euro per företag. Stödet kan användas för kostnader som är nödvändiga för att företagsverksamheten ska kunna fortsätta, såsom personal-, fastighets- och hyreskostnader. Det maximala stödet är 10 000 euro för att det ska ligga i linje med de övriga stöd som NTM-centralerna delar ut. På detta sätt får så många företagare som möjligt möjlighet att få stöd. Stödet kan inte användas för att köpa produktionsinsatser eller för investeringar. Investeringar och utvecklingsåtgärder beviljas stöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och Europeiska havs- och fiskerifonden, även under undantagsförhållanden.

Vilka företag kan få temporärt stöd till landsbygdsföretag?

Företagsverksamheten i samband med gårdsbruk ska vara annan företagsverksamhet än jordbruk, skogsbruk eller fiske och drivas under samma FO-nummer och beskattningshelhet. Några andra branschbegränsningar finns inte.

Stöd kan beviljas mikroföretag som förädlar och säljer jordbruksprodukter och sysselsätter färre än 10 personer.  Jordbruksprodukter är till exempel mejeriprodukter, kvarnprodukter, slakteriprodukter och köttprodukter, grönsaker, rotsaker, bär och svampar samt produkter tillverkade av dessa, foder och sällskapsdjursmat.

Vilka företag kan få temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion?

Till exempel specialiserade gårdar, rengårdar och trädgårdsföretag som säljer sina produkter direkt till restauranger eller andra köpare och som råkat i ekonomiska svårigheter på grund av att produktefterfrågan avstannat eller påtagligt minskat under coronakrisen.

Vilka företag kan få temporärt stöd till fiskeriföretag?

Stöd kan beviljas alla fiskeriföretag från näringsidkare till stora företag. Privatföretagarnas utkomstmöjligheter kan vara en grund för beviljande av stöd om företagaren inte har rätt till tillfällig arbetslöshetsersättning för företagare. Stöd kan beviljas endast sådana företag som har haft förutsättningar för en lönsam affärsverksamhet före coronakrisen.

Var söks stödet?

 

Temporärt stöd till landsbygds- och primärproduktionsföretag

Livsmedelsverkets ärendehanteringstjänst Hyrrä. NTM-centralerna behandlar ansökningarna i ankomstordning.

Ytterligare upplysningar om temporära stöd till företag på landsbygden och till företag inom primär jordbruksproduktion: livsmedelverket.fi/coronafinansiering . 

Temporärt stöd till fiskeriföretag

Stödet beviljas av NTM-centralerna i Egentliga Finland, Norra Savolax och Lappland. Centralerna beslutar om stödet från fall till fall. Stödet täcker högst 80 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som NTM-centralen bedömer.

Mer information: Havs- och fiskerifondens pressmeddelande: Nationella krisstöd för fiskerinäringen kan sökas från och med den 18 maj 2020

Ytterligare information:

Temporärt stöd till företag på landsbygden:
Juuso Kalliokoski, ledande sakkunnig, tfn +358 295 16 2470, fornamn.efternamn@mmm.fi

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn@mmm.fi

 

Temporärt stöd till företag inom primär jordbruksproduktion:
Antti Unnaslahti, jordbruksekonom, tfn  +358 295 16 2426, fornamn.efternam@mmm.fi 

 

Livsmedelsverket:
Reijo Martikainen, ledande sakkunnig, tfn  040 714 5786, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Stöd till fiskeriföretag:
Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 411, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 05051 62868, fornamn.efternamn@mmm.fi 

Fiskar Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk