Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet fastställde temporär dispositionsplan för gårdsbrukets utvecklingsfon

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2008 12.01
Pressmeddelande -

Enligt uppskattning uppgår gårdsbrukets utvecklingsfonds (Makera) disponibla medel till sammanlagt 129,10 miljoner euro nästa år. En överföring från statsbudgeten har inte beaktats i de beräknade inkomsterna eftersom inget beslut i frågan ännu har fattats i riksdagen. Statsrådet fastställde Makeras temporära dispositionsplan i dag.

Det föreslås att sammanlagt 127,94 miljoner euro reserveras för nästa års temporära dispositionsplan. Av detta belopp utgör placeringsutgifterna 3,20 miljoner euro, konsumtionsutgifterna 122,74 miljoner euro och medlen för styrning av produktionen 2,00 miljoner euro. Merparten av konsumtionsutgifterna styrs till bidrag som beviljas som investeringsstöd och startstöd till unga jordbrukare.

En betydande del av de medel som nu reserveras anslås för bidrag som har sökts under perioden 31.10.2008–9.1.2009. Avsikten är att en del av bidragsmedlen ska användas för att avgöra sådana ansökningar om investeringsstöd för jordbruk och renhushållning och startstöd till unga jordbrukare som blivit anhängiga före utgången av 2007 och som ännu inte handlagts i början av nästa år.

Syftet är att den egentliga dispositionsplanen för nästa år godkänns i mars 2009.

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn (09) 1605 3345

Sirkka-Liisa Anttila