Hoppa till innehåll
Media

Systemet med stöd för askgödsling i skogen utvidgas, statsrådet har godkänt en ändring av förordningen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.4.2020 14.29 | Publicerad på svenska 1.6.2020 kl. 21.15
Pressmeddelande

Statsrådet har godkänt en förordning som gör det möjligt att från och med den 1 maj 2020 bevilja stöd för allt flera askgödslingsprojekt. Ökad askgödsling baserar sig på den riktlinje som regeringen drog upp på klimatmötet på Nordsjö.

Enligt regeringens riktlinje i februari ska markanvändningssektorns kolsänka stärkas särskilt genom att öka skogstillväxten. Ett sätt att uppnå målet är enligt regeringen att främja askgödslingen.

- Vi kan öka kolupptaget avsevärt genom att stärka skogstillväxten. Därför utvidgar vi systemet med stöd för askgödsling för viss tid. Det är skäl för skogsägarna att snabbt ta vara på den här möjligheten, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Målet är att tredubbla arealen för askgödsling upp till 30 000 hektar per år. Förordningen utvidgar stödsystemet eftersom kravet på att påvisa näringsobalans i trädbeståndet togs bort från förordningen.

Avsikten är att stödgrunderna ska kvarstå i den föreslagna formen tills Kemera-stödsystemet löper ut. För Kemera, som nu alltså gäller till utgången av i år, planeras som bäst en förlängning på ett år på grund av att den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) och reformerna av statligt stöd ligger efter tidsplanen. 

Askgödsling minskar behovet av dikesröjning

Gödsling med aska lämpar sig särskilt väl för torvmarker och den har många fördelar med tanke på skogsvården, miljön och klimatet. Asktillförseln minskar behovet av dikesröjning och förbättrar vattenbalansen på torvmarker eftersom den ökar trädbeståndets tillväxt och avdunstningskapacitet. En på rätt sätt riktad askgödsling kan också bidra till vattenskyddet inom skogsbruket.  

Tillväxteffekten av askgödsling kan ses i torvmarksskogar i tiotals år. Väl växande torvmarksskogar tar upp kol och dämpar därmed klimatförändringen. Askgödslingen bidrar också till att nå målen för cirkulär ekonomi. Mängden material som förs till deponier minskar när aska som lämpar sig för gödsling av skog fås till godo.

Att öka askgödsling hör till en bred uppsättning klimatåtgärder inom markanvändningssektorn som bereds under ledning av jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att minska sektorns utsläpp samt att bevara och stärka kolsänkor och kollager.

Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Läs också:
Minister Leppä: Regeringen satsar på skogarnas tillväxt– stöd för gödsling med aska (4.2.2020)
Kemera-lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ska enligt planerna förlängas med ett år (6.2.2020)
Utkast till förordning om askgödsling i skogen på remiss (24.2.2020)

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, chef för skogs- och bioenergienheten, forstråd, tfn 0295 16 2447, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi