Hoppa till innehåll
Media

Minister Kurvinen: EU:s förslag till lagstiftning för att förbättra naturens tillstånd innehåller viktig flexibilitet när det gäller restaurering av torvmarksåkrar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 17.20 | Publicerad på svenska 23.6.2022 kl. 11.27
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har offentliggjort ett lagstiftningsförslag med mål för att förbättra naturens tillstånd. Förslaget handlar om en omfattande förbättring av livsmiljöernas och arternas tillstånd.

”Kommissionens förslag visar att Finlands budskap har hörts och att vårt breda påverkansarbete har gett resultat. Vi vill säkerställa att naturen bevaras för kommande generationer, och en hållbar användning av naturresurserna är avgörande för att det ska lyckas. Många av de mål som kommissionen föreslår ska genomföras inom jord- och skogsbruket och har konsekvenser också för fiskerinäringen”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

I Europeiska kommissionens lagstiftningsinitiativ fastställs till exempel en tidsplan för att förbättra arternas och livsmiljöernas tillstånd enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet. I initiativet föreslås en förbättring av den gällande lagstiftningens effektivitet, men också mer omfattande mål som gäller naturens tillstånd inom och utanför skyddsområdena. Det föreslås olika mål och åtgärder i fråga om urban natur, strömmande vattendrag, hav, skydd av pollinerare, jordbruksområden och ekonomiskogar. I initiativet ingår också mål som är viktiga med tanke på markanvändningssektorns klimatåtgärder. Ett av målen gäller restaurering av torvmarker.

”I Finland finns det en hel del åkrar på torvmark, och det är viktigt att de mål som gäller för torvmarksåkrar inte försämrar livsmedelstryggheten eller möjligheterna att försörja sig på landsbygdsnäringar. Därför är det fint att kommissionen föreslår flexibilitet i restaureringen av torvmarkerna. Det talar vi också för i vår dialog med kommissionen”, säger minister Kurvinen. Enligt initiativet är det möjligt att utöver torvåkrar också restaurera torvtäkter samt andra dränerade torvmarker inom vissa gränser för att uppfylla målet.

”I Finland har vi redan länge arbetat för att förbättra naturens tillstånd på nationell nivå, till exempel genom att främja naturvården i skogarna. Även åtgärder för en hållbar användning av torvmarksåkrar har beretts bland annat inom ramen för reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Många av de åtgärder som kommissionen föreslår har redan vidtagits i Finland”, konstaterar minister Kurvinen.

Enligt förslaget ska medlemsstaterna svara för kostnaderna för genomförandet. Förslaget innehåller inga nya finansieringskanaler för genomförandet, men det konstateras att åtgärder som förbättrar olika livsmiljöers tillstånd kan finansieras genom EU:s fonder och program.

”Nya lagstadgade mål ska vara realistiska, och det är viktigt att de åtgärder som vidtas för att förbättra naturens tillstånd genomförs på ett kostnadseffektivt sätt. Det är smartast att genomföra åtgärder där naturen mest behöver dem”, understryker minister Kurvinen. 

Initiativet är kommissionens förslag, som det nu ska inledas förhandlingar om i Europaparlamentet och ministerrådet. Vid behandlingen av initiativet samarbetas det tätt med miljöministeriet och andra ministerier.

Lagstiftningsförslaget om målen för att förbättra naturens tillstånd är en del av EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030. Målen i den föregående strategin för biologisk mångfald, som gällde fram till 2020, uppnåddes inte genom medlemsstaternas frivilliga åtgärder. Kommissionen anser att rättsligt bindande mål på unionsnivå är nödvändiga för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Lagstiftningsförslaget om mål för att förbättra naturens tillstånd

Minister Ohisalo: EU:s lagstiftningsförslag för att förbättra naturens tillstånd är både efterlängtat och nödvändigt för att stoppa förlusten av biologisk mångfald (MM:s pressmeddelande 22.6.2022)

Mer information:

 

Lasse Kontiola
minister Kurvinens specialmedarbetare
lasse.kontiola@gov.fi
0400 694 233

Jirka Hakala
minister Kurvinens specialmedarbetare (förfrågningar om intervjuer)
jirka.hakala@gov.fi
050 388 0016

Tuuli Orasmaa
specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
tuuli.orasmaa@gov.fi
029 516 2056

 

 

 

Antti Kurvinen EU och internationella frågor Fiskar Lagstiftning Mat och jordbruk Natur och klimat Skogar Vatten