Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna bekantar sig med restaurering av värdefullt fågelvatten och jakt efter främmande rovdjur i Salminlahti 15.10.

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2021 10.05 | Publicerad på svenska 15.10.2021 kl. 10.45
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä bekantar sig med restaureringen av det värdefulla fågelvattnet i Salminlahti vid gränsen mellan Kotka och Fredrikshamn fredagen den 15 oktober.

Restaureringen stöds genom jakt efter främmande rovdjur, vilket tryggar sjöfåglarnas möjligheter att häcka ostört. Området ingår i Helmi-programmet som stärker den biologiska mångfalden i Finland bland annat på myrar, i lundar, på stränder och i fågelvatten. I programmet restaureras sammanlagt 200 av Finlands viktigaste fågelvattenområden fram till år 2030. 

”Det är viktigt att restaurera våtmarker och fågelvatten för att vi ska kunna skydda våra hotade vadarfåglar och sjöfåglar. Genom Helmi-programmet förbättrar vi mångfalden i vår natur på ett konkret sätt”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets Helmi-program är ett centralt verktyg i arbetet för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Programmet innehåller 40 åtgärder för att påskynda restaureringen, vården och skyddet av olika livsmiljöer. Åtgärderna i programmet ska förbättra tillståndet för hundratals hotade arter och en stor del av de hotade naturtyperna i vårt land.

Jakt efter främmande rovdjur tryggar fåglarnas häckning

Främmande arter har bedömts vara den näst största orsaken till förlusten av biologisk mångfald runt om i världen. Minken och mårdhunden hotar vår ursprungsnatur och framför allt de fågelarter som häckar på marken. Fångst av skadliga främmande rovdjur är lokalt och konkret naturvårdsarbete. 

Ägg och ungar till fåglar som häckar på marken blir lätt byten för rovdjur. Därför inleds också jakten på främmande rovdjur senare på hösten. Jakten görs i områdets vattendrag och områdets skyddszon på cirka 2–3 kilometer. Effektiv jakt sker i sin helhet på ett cirka 6000 hektar stort område i Salminlahti. Mårdhundar fångas genom jakt med ställande hund, dvs. med hjälp av kompetenta hundar, och med fällor. Mink fångas i huvudsak med slagfällor för minkar och med hjälp av hundar.

”Åtgärderna i Helmi-programmet sammanför jägare, fågelentusiaster och miljöfolk som alla arbetar tillsammans för livskraftiga våtmarker och sjöfågelbestånd. Jag ser verkligen fram emot att få bekanta mig med detta samarbete på plats”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finlands viltcentral och Forststyrelsen ansvarar för projektet Helmi – främmande rovdjur. I det praktiska genomförandet av projektet spelar frivilliga och yrkesskickliga jägare en avgörande roll. 

Salminlahti är ett av Finlands viktigaste fågelvattenområden

På grund av sina värdefulla fågelarter anslöts Salminlahti redan på 1980-talet till programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar och senare även till nätverket Natura 2000. Förut har strandområdena vid Salminlahti i stor utsträckning använts för bete, vilket har gjort det möjligt för sjöfåglar och vadarfåglar att häcka och rasta i området. På grund av att betesgången upphört och området i allmänhet blivit frodigare har de öppna strandängarna och områdena med öppet vatten blivit mindre. Vassen har sträckt sig längre ut i vattnet och erövrat särskilt strandängar. Antalet häckande fåglar har minskat betydligt i området. 

För att stävja igenväxningen restaurerades Salminlahti för första gången i början av 2000-talet. Fågelbeståndet reagerade omedelbart på restaureringen och de häckande bestånden av sjöfåglar, vadare och andra våtmarksfåglar började stiga. Den maskinella slåttern av strandängar har fortsatt, men igenväxningen hotar framför allt vattenområdet. 

Åtgärderna inom ramen för Helmi-programmet påbörjades i Salminlahti i höst. Som en del av restaureringen utvidgas den maskinella slåttern på strandområdena, återinförs betande boskap till området, slås vattenväxtlighet, röjs videsnår och trädbestånd samt avlägsnas främmande rovdjur. Åtgärderna syftar till att öka antalet sjöfåglar och våtmarksfåglar och förbättra deras häckningsframgång i området. Samtidigt hjälper man till att återställa andra naturvärden.

Ytterligare information:

Antti Heikkinen, ministerns specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 050 348 1406, antti.heikkinen@gov.fi
Annukka Kimmo, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 478 0226, annukka.kimmo@gov.fi
Kari Karhula, projektchef, Finlands viltcentral, tfn 0294 312 277, kari.karhula@riista.fi 
William Velmala, fågelvattenkoordinator, NTM-centralen i Nyland, tfn 0295 021 088 william.velmala@ely-keskus.fi
Mikko Toivola, projektchef, Forststyrelsen, tfn 0206 394 383, mikko.toivola@metsa.fi 

Jari Leppä Krista Mikkonen Natur och klimat Vilt