Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriets förslag: Full ersättning för skador på husdjur orsakade av stora rovdjur samt lika stor ersättning för dem som lidit renskador

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2018 13.58 | Publicerad på svenska 24.9.2018 kl. 10.36
Pressmeddelande
Foto: Pekka Väisänen

Jord- och skogsbruksministeriet har sänt på remiss ett förslag till ändringar i viltskadelagen. I fortsättningen kommer skador på ren orsakade av stora rovdjur åtskiljas från skador på odling, djur och lösöre, vilket innebär att för dessa skador, även för skador på hundar och bin, alltid ska betalas full ersättning. Förslaget ska också förbättra renskadornas påvisbarhet. De särskilda bestämmelser (s.k. Lex Halla) som gällt bara en del av renägarna ska upphävas.

Målet är att främja likabehandling av dem som drabbats av skador av stora rovdjur när anslaget inte tillåter full ersättning för skadorna. Ett ytterligare mål är att förbättra systemets transparens genom nya bestämmelser om renskadornas påvisbarhet.

Om anslaget inte tillåter full ersättning, skärs alla ersättningar enligt de gällande bestämmelserna ner i samma förhållande, dock inte ersättningarna för personskador. Ersättningarna för 2017 minskades till exempel med 26 procent eller med ca tre miljoner euro. Man har också varit tvungen att skära ner ersättningarna för skador på odling, djur och lösöre, trots att största delen av ersättningarna på sammanlagt 8,9 miljoner euro 2017 (över 94 procent) gällde skador på ren. Värdet av övriga skador uppgick då till nästan 0,6 miljoner euro och de slutliga ersättningarna till de skadedrabbade till 0,46 miljoner euro.

Anslaget 2019 tillåter inte heller full ersättning om inte systemet ändras före det.

- Vargskador på hundar orsakar hundägare oerhört stort obehag och det är rätt och rimligt att ägarna får full ersättning. I fortsättningen vill man också betala full ersättning för skador på får och bin, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Ändringen bidrar också till att genomföra förvaltningsplanen för varg som innehåller en rekommendation om full ersättning för skador på hund.

Lika stor ersättning för rovdjurskador 

De så kallade Lex Halla-renbeteslagen har hittills fått höjd ersättning för renskador, det vill säga en tredubbel ersättning jämfört med skadornas verkliga värde. När bestämmelsen trädde i kraft år 2009, gällde den fyra renbeteslag. År 2017 rörde bestämmelsen redan 10 renbeteslag och över hälften av ersättningen på 8,3 miljoner euro gick till dessa renbeteslag.  Antalet renbeteslag väntas dessutom öka, vilket innebär att ersättningarna för skador på ren växer ytterligare och nedskärningarna gäller alla skadedrabbade.  

Om förslaget godkänns och ersättningarna enligt Lex Halla inte längre betalas, sjunker ersättningen för 2018 med ca 3,6 miljoner euro och alla renägare får sannolikt full ersättning. 

- Målet är att alla renägare ska få lika stor ersättning för rovdjurskador, säger minister Leppä.

Anmälan om skador på ren ska åtföljas av bilder och exakta koordinater

I viltskadelagen föreslås också bestämmelser om renägarnas skyldighet att märka ut skadeplatserna och rapportera koordinaterna till myndigheterna tillsammans med skadeanmälan. Av anmälan ska också framgå information om tidpunkten när skadan uppdagats. En bild på och övrig information om skadeplatsen hjälper väsentligt att hitta platsen vid en eventuell terrängundersökning. Samtidigt förbättrar de också renskötarnas rättsskydd eftersom den döda kroppen, spåren av dödsorsaken och skadevållaren försvinner snabbt. 

För anmälan om skador på ren kan användas ministeriets applikation Pesä som underlättar och snabbar upp handläggningen av anmälningarna betydligt. Applikationen ger renbeteslagen aktuell information om antalet egna rovdjurskador.

Begäran om utlåtande med bilagor
Anslaget tillåter inte full ersättning för skador som stora rovdjur orsakade i fjol (ministeriets pressmeddelande 20.4.2018)
Grafiska presentationer om de skador på husdjur, jordbruk och renar som stora rovdjur orsakade på 2010-talet (pdf, mmm.fi)

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 733 6229
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 050 3315 128 (på plats fr.o.m. den 1 oktober)
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi.

Djur och växter Jari Leppä Vilt