Hoppa till innehåll
Media

Nya arter fogades till EU:s förteckning över invasiva främmande arter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 15.22
Pressmeddelande
Skärmbild: vieraslajit.fi

EU:s förteckning över invasiva främmande arter kompletterades den 19 maj 2022 efter att medlemsstaterna hade fattat beslut om det. I förteckningen, som tidigare innehöll 66 arter, finns nu sammanlagt 88 arter. Att importera, sälja, föda upp, odla eller använda de arter som finns upptagna i förteckningen eller att släppa ut dem i naturen är förbjudet i hela EU.

Växtarter som fogades till förteckningen var vattenväxten musselblomma, som används som akvarieväxt, japansk träddödare, som säljs som prydnadsväxt och marktäckare, samt hakea och syrenslide. Djurarter som fogades till förteckningen var de två däggdjursarterna axishjort och Finlaysons ekorre (Callosciurus finlaysonii), reptilarten Lampropeltis getula, som också används som sällskapsdjur, samt fågelarten rödgumpad bulbyl (Pycnonotus cafer). Till förteckningen fogades också sex fiskarter, till exempel vitabborre (Morone americana) och svart dvärgmal.

De förbud och begränsningar som gäller de nya arter som tagits in i förteckningen träder i kraft redan i sommar – med undantag för de övergångstider som beviljats för musselblomma och japansk träddödare. Efter det får arterna inte föras in i Finland vare sig från EU eller från länder utanför EU, och det är förbjudet att sälja dem till exempel som prydnads- eller akvarieväxter eller som sällskapsdjur. Sådana som redan har en sådan art som sällskapsdjur får dock behålla djuret tills det dör naturligt, så länge som djuret förhindras att föröka sig eller rymma ut i miljön.

Enligt EU:s förordning om invasiva främmande arter ska medlemsstaterna inom 18 månader efter att förteckningen över invasiva främmande arter har kompletterats ha infört effektiva åtgärder för att hantera och bekämpa invasiva främmande arter med stor spridning. Beredningen av de åtgärderna inleds i Finland i höst.

Eventuella observationer av främmande arter bör rapporteras

Med främmande arter avses växter, djur eller andra organismer som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Invasiva främmande arter är sådana främmande arter som har konstaterats utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden eller orsaka annan skada för vilda organismer eller fara för människors hälsa eller säkerhet. Invasiva främmande arter är globalt sett ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Finland har också en egen nationell förteckning över invasiva främmande arter, som kompletterar EU:s förteckning över invasiva främmande arter. I Finland övervakar närings-, trafik- och miljöcentralen att lagstiftningen om främmande arter följs och Tullen att bestämmelserna om import av främmande arter följs.

På webbplatsen vieraslajit.fi finns det mer information om invasiva främmande arter, och där kan man också rapportera observationer av främmande arter till myndigheterna. Observationer av arternas förekomst och utbredning gör det lättare att bedöma konsekvenserna av de främmande arterna och att rikta in bekämpningsåtgärder på ett effektivt sätt. Observationer av främmande arter kan också rapporteras till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Mer information fr.o.m. 23.5.2022:

  • Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 259, johanna.niemivuo-lahti(at)gov.fi
  • Sanna Koljonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 048, sanna.koljonen(at)gov.fi
Djur och växter Fiskar Natur och klimat