Hoppa till innehåll
Media

Nya METSO-projekt främjar förekomsten av skogsmesar och ädellövträd i ekonomiskogar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2024 14.59
Pressmeddelande
Kuva tammen rungosta ja latvoista alhaalta katsottuna

Tre nya riksomfattande projekt för utveckling av naturvården i skogar inleds. Syftet med projekten är att i ekonomiskogar förbättra levnadsvillkoren för skogsmesar och öka antalet ädla lövträd samt att förbättra den geografiska informationen om lundar. Projekten ingår i METSO-programmet, som är ett verktyg med hjälp av vilket privata skogsägare kan skydda sina skogar och utföra naturvårdsarbeten.

Inom skogs- och naturvården utförs redan åtgärder för att främja förekomsten av skogsmesar (talltita, tofsmes, svartmes och lappmes) och samtidigt hjälpa många andra skogsarter som är på tillbakagång. Målet för projektet Tinttimetsä är att stöda de hotade skogsmesarna genom att främja ibruktagandet av ovannämnda åtgärder inom skogsbruket och naturvården. Inom projektet kommer man också att undersöka på hurdana skogsområden talltita och tofsmes inte minskar. Samtidigt färdigställs en karta över Finlands viktigaste områden för skogsmesar. Projektet leds av Finlands skogscentral och samarbetspartner är Naturhistoriska centralmuseet Luomus, som svarar för projektets genomförande.

"Projektet strävar efter att hitta svar på hur den negativa trenden för hotade skogsfåglar kan vändas till det bättre. Jag hoppat att vi med en positiv attityd och forskningsbaserad kunskap kommer att nå goda resultat inom projektet", säger Jukka Ruutiainen, naturvårdsexpert vid Finlands skogscentral.

Genom naturvård i ekonomiskogar främjas förekomsten av ädellövträd

Syftet med projektet för ädla lövträd i ekonomiskogar är att bevara och öka förekomsten av ädla lövträd i ekonomiskogar. Ädla lövträd, såsom ek och skogslind, har många hotade följearter. I takt med att klimatförändringarna framskrider kommer det att bli mera aktuellt att diversifiera urvalet av trädslag, särskilt i södra Finland. I projektet förbättras den geografiska informationen om ädla träd och ädellövskogar, utarbetas undervisningsmaterial om ädla träd och deras mångfaldsvärden samt inrättas undervisningsobjekt för att åskådliggöra åtgärder som syftar till att öka och bevara mängden ädellövträd. Projektet leds av Finlands skogscentral.

"Skogsägarna är intresserade av hur man kan främja tillväxten av naturligt förekommande ädla lövträd i skogsbeståndets olika växtstadier. Många är intresserade av att diversifiera trädslagen i sina skogar genom att plantera ädla träd. Syftet med projektet är att samla och implementera praktisk information om både natur- och skogsvårdsåtgärder för ädla träd och om vilken betydelse ädla träd har för skogarnas och landskapets mångfald", berättar Riikka Otsamo, skogsvårdsexpert vid Finlands skogscentral.

För att förbättra lundarnas tillstånd krävs bättre geografisk information

Lundarna har en stor betydelse för den biologiska mångfalden och hotade arter. Den data som finns om lundar är dock bristfällig, vilket nu åtgärdas genom Tapios och Naturresursinstitutets gemensamma projekt. Den mest centrala databristen gäller lundarnas läge, och det finns inte heller tillräckligt med data om lundarnas ekologiska tillstånd. Databristerna gör det bland annat svårare att förbättra lundarnas tillstånd med åtgärder inom skogsbruket.

"För att åtgärda databristerna behövs ett omfattande kartläggningsarbete av terrängen. Före kartläggningsarbetet utförs, måste man genom sakkunnigarbete fastställa bland annat kriterierna för en lund, vilka data som ska samlas in från de valda objekten samt fokus och metod för terrängkartläggningen. Efter detta bör kartläggningsmetoden pilottestas på olika områden", säger Petri Heinonen, senior advisor på Tapio.

Naturvårdsmetoder omsätts i praktiken genom utbildning av skogsägare och aktörer inom skogssektorn

I de nya projekten utbildar man skogsägare och skogsexperter samt producerar bland annat handböcker och undervisningsvideor. Projekt för utveckling av naturvården har sedan 2009 genomförts i samband med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, det vill säga METSO-programmet. I projekten är det viktigt med praktiknära verksamhet och att ny information och nya metoder implementeras i skogsbruket. Finlands skogscentrals projekt är tvååriga, och Tapios och Naturresursinstitutets projekt är ettårigt. Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare upplysningar

Projektet för skogsmesar (Tinttimetsä): Jukka Ruutiainen, naturvårdsexpert, Finlands skogscentral, tfn 040 530 6721, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Projektet för ädla lövträd i ekonomiskogar: Riikka Otsamo, skogsvårdsexpert, Finlands skogscentral, tfn 050 566 6210, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Projektet för utveckling av kartläggningen av lundar: Petri Heinonen, senior advisor, Tapio, tfn +358 294 326 069, fornamn.efternamn@tapio.fi

Allmänt om METSO-projekten:

Kaisu Aapala, projektkoordinator för METSO-programmet, Finlands miljöcentral, tfn 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 190, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Forskning och utveckling Forskningsinstitut Natur och klimat Naturresurser Skogar