Hoppa till innehåll
Media

Nya väder- och klimatverktyg för skogsbioekonomi

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Utförare

Meteorologiska institutet

Projektbeskrivning

Löptid: 2018–2020

Väder- och klimatriskerna förväntas öka i Finland till följd av klimatförändringar. När klimatet förändras, förändras även väder- och klimatriskerna för skogsbioekonomin. En effektiv hantering av väder- och klimatrisker kräver omfattande statistik och information om både det gångna och det kommande klimatet. Dessutom behövs det indikatorer för att följa upp de fysiska respektive ekonomiska effekterna av klimatförändringarna samt effektiva metoder för väderprognoser.

Syftet med projektet är att

  • ta fram nya och mer detaljerade väder- och klimatmaterial.
  • utveckla nya prognosprodukter.
  • främja användning av olika väder- och klimatmaterial och prognoser bland aktörer inom skogsbioekonomin.

Projektet ska resultera i att man preciserar och publicerar tidsmässigt och lokalt noggranna geodatamängder som beskriver klimatförändringar och som behövs för att hantera risker för skogsskador. Dessutom utvecklas effektdatabasen, som genererar statistik över vädrets och klimatförändringarnas effekter, och indikatorerna för uppföljning av ekonomiska effekter. I projektet görs bedömningar av hur klimatförändringarna påverkar de variabler som är föremål för granskning. Materialet ska beskriva bland annat snölasten på träd, skogens utsatthet för vindskador samt markens bärighet och torka. I projektet utvecklas prognosmetoder som hjälper till att förutse väderberoende variabler som är viktiga för skogsekonomin.

Resultaten av projektet gynnar skogsägare, företag, politiska beslutsfattare och andra branschaktörer. Nya applikationer, bland annat prognoser för bärighetsförhållanden vid virkesdrivning, kan utnyttjas omedelbart, och behovet av sådana applikationer betonas därmed i och med att klimatförändringarna blir mer allmänna. Projektet genomför målen för den nationella skogsstrategin 2025 genom att förbättra riskhanteringen vid skogsekonomin och bland skogsägare i och med att klimatförändringarna blir mer allmänna.

Ytterligare information

Projektet på Meteorologiska institutets webbplats (på finska)
Slutrapport (på finska)