Hoppa till innehåll
Media

Nytt tillämpningsområde för skyddszoner främjar vattenvården – tas i bruk i ansökningsomgången 2024

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2023 14.28
Pressmeddelande

Skyddszoner riktas nu till områden där de har så stor effekt som möjligt med tanke på vattenvården. Det nya tillämpningsområdet för skyddszoner tas i bruk vid ansökan om jordbruksstöd 2024.

Skyddszoner utgörs av permanent vallväxtlighet som anläggs invid vattendrag. Med hjälp av detta minskas den belastning som jordbrukets fasta ämnen och näringsämnen orsakar på vattendragen. Tack vare det utvecklingsprojekt som nu färdigställts har man kunnat skapa ett kartmaterial som identifierar de åkerskiften som mest effektivt främjar målen för vattenvården. Information om de platser som rekommenderas göras till skyddszoner finns i tjänsten ArcGIS Online. 

Tillämpningsområdet är utformat så att skyddszoner kan anläggas på åkrar som finns längs vattendrag, i grundvattenområden och Naturaområden, på kantområden vid våtmark, på havsstränder, på områden med betydande översvämningsrisk eller på skiften som är mycket erosionskänsliga. Erosionskänsliga åkerskiften har identifierats med hjälp av RUSLE-modellen som beskriver åkerskiftens erosionskänslighet. Vid bedömningen har man även tagit hänsyn till vattendragets ekologiska status.

”Nästa vår kommer detta tillämpningsområde att läggas till i VIPU-tjänsten inför 2024 års ansökningsomgång. Nästa år kommer det att vara möjligt att söka stöd för skyddsområden enligt det nya tillämpningsområdet”, berättar projektchef Åke Möller från Livsmedelverket.

Den pågående CAP-perioden inleddes med ett mer begränsat tillämpningsområde. Det nya tillämpningsområdet kompletterar det som varit i bruk sedan början av CAP-perioden, och omfattar i fortsättningen bland annat havsstränder. I ansökningsomgången för 2023 anmäldes skyddszoner till en areal av närmare 13 000 hektar av cirka 3 500 gårdar. Målet för CAP-planen är att skyddszonerna i Finland ska utgöra 42 000 hektar år 2027.

Tillämpningsområdet utarbetades i ett omfattande samarbete mellan olika förvaltningsområden för att det ska uppfylla kraven för både vattenvården och jordbruksstöden samt för att genomförandet i jordbrukets VIPU-system ska bli så smidigt som möjligt. Den egentliga utvecklingen och modelleringen av tillämpningsområdet gjordes vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. I styrgruppen deltog miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral. Under projektets gång fördes dessutom en dialog med producenterna.

”Jag vill tacka de regionala aktörerna och miljöministeriet för att det här projektet inleddes och fortskred snabbt. Jag är oerhört glad att vi kan presentera det nya tillämpningsområdet i god tid före ansökningsomgången 2024", säger Heini Lehtosalo som är specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet.

Skyddszoner är en av åtgärderna i Finlands CAP-plan. Syftet med skyddszoner är första hand att främja vattenvården och anpassningen till klimatförändringarna. Dessutom förebygger skyddszonerna erosion och förbättrar mångfalden.

Ytterligare upplysningar: 

Heini Lehtosalo, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, 029 516 2057, e-post: 
heini.lehtosalo@gov.fi

Sonja Pyykkönen, miljöråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0123, e-post: sonja.pyykkonen@gov.fi

Mikko Jaakkola, ledande sakkunnig i fiskerihushållningsfrågor, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, tfn 029 502 2870, e-post: mikko.j.jaakkola@ely-keskus.fi

Åke Möller, projektchef, Livsmedelsverket, tfn 0295204745, e-post: ake.moller@ruokavirasto.fi 

Länk till materialet i tjänsten ArcGis Online 
 

 

CAP27 Mat och jordbruk Vatten