Hoppa till innehåll
Media

Temporära förfaranden under undantagsförhållanden: Flexibilitet i frågor som gäller förvaltningsområdets stöd, möten, planer för fiskerinäringsområden och jakttillstånd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.4.2020 15.39
Pressmeddelande

Presidenten har idag stadfäst de lagändringar som jord- och skogsbruksministeriet har berett på grund av de rådande undantagsförfållandena till följd av coronavirusepidemin. Ändringarna gäller flera olika stöd och funktioner på förvaltningsområdet.

Riksdagen har godkänt lagarna om de temporära förfaranden som tillämpas till följd av coronavirusepidemin och presidenten har idag stadfäst dem.

Ändringarna i förfarandena rör investeringsstöden för jordbruket och rennäringen och vissa stöd för utveckling av landsbygden (projekt- och företagsfinansiering). Efter lagändringarna kan närings-, trafik- och miljöcentralerna ge en flexiblare tidsram för genomförande av de åtgärder som stödet beviljats för och stödbeloppen kan betalas ut snabbare.

Finlands skogscentral kan dessutom genom sitt beslut ge mer tid för arbeten inom vård av plantbestånd och ungskog. Investeringsstödet för företag inom fiskerinäringen kan undantagsvis betalas i förskott.

Ändringarna i stödförfarandena är i kraft till utgången av 2020.

Bestämmelser om att möten  av delägarlag som avses i lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter samt möten  av renbeteslags styrelse och renbeteslagens förbund som avses i renskötsellagen kan ordnas som fjärrmöte finns i den tillfälliga lagen. De stadgeenliga mötena kan också vid behov flyttas till en senare tidpunkt. Bestämmelserna om mötesförfarandena gäller fram till utgången av 2020.

Kravet på personlig närvaro eller ombudets närvaro vid förrättningssammanträden slopas temporärt i fastighetsförrättningsärenden. Det är möjligt att delta i förrättningssammanträden elektroniskt. Klara och enkla fall kan avklaras skriftligen. Lagen gäller till utgången av 2020.

Tidsfristen för att lägga fram den första dispositions- och förvaltningsplanen för fiskenäringsområden förlängs med ett år så  att tidsfristen på tre år upphör vid utgången av 2021. Den föreslagna lagen är således i kraft till utgången av 2021.

I jaktlagen föreslås det att intyg över skjutprov som avlagts mellan den 1 januari 2017 och den 31 juli 2018 ska gälla till slutet av juli 2021 utan att ett nytt skjutprov behöver avläggas. Syftet med ändringen är att förhindra att jägarnas möjligheter att delta i gallringen av hjortdjursstammarna under höstens jaktsäsong försvåras på grund av skjutprov som uteblir till följd av coronaepidemin. Lagen gäller till och med den 31 juli 2021.

Lagarna träder i kraft den 4 maj 2020. Under beredningen begärdes utlåtanden från intressegrupperna.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä betonar betydelsen av större flexibilitet i den rådande situationen.

– Coronaepidemin påverkar vardagen inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på många olika sätt. Med dessa temporära lagändringar vill vi möjliggöra den flexibilitet på fältet som situationen kräver, säger Leppä.

Mer information:
Susanna Paakkola, lagstiftningsråd, tfn 02951 62448, fornamn.efternamn@mmm.fi
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi
Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Länkar:
Regeringens proposition i statsrådets tjänst