Hoppa till innehåll
Media

Privata skogsägare får 55,9 miljoner euro i Kemera-stöd 2020

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2020 13.57 | Publicerad på svenska 1.6.2020 kl. 18.19 | Ändrad 16.3.2021 kl. 9.50
Pressmeddelande

Staten stödjer med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera-lagen) privatskogsägarnas skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten med 55,9 miljoner euro 2020.

Statsrådets finansutskott beviljade torsdagen den 23 april ett anslag som är avsett för att främja en hållbar vård och användning av skogarna. Stöden till privata skogsägare beviljas av Finlands skogscentral.

Anslaget på sammanlagt 55,9 miljoner euro kan användas för vård av ungskog (123 490 hektar), tidig vård av plantbestånd (37 500 hektar), vitaliseringsgödsling (15 180 hektar) och vård av torvmarksskog (19 400 hektar). Anslaget används också för grundlig förbättring av skogsvägar (1 000 km) och byggande av nya skogsvägar (85 km).

Vid fördelningen av anslaget och bevillningsfullmakten har man beaktat det större antalet prestationer enligt ändringen av statsrådets förordning om askgödsling som träder i kraft den 1 maj 2020.

– När det gäller projekt för vård av torvmarksskog bör miljökonsekvenserna och konsekvenserna för den biologiska mångfalden särskilt beaktas, säger forstrådet Marja Hilska-Aaltonen på jord- och skogsbruksministeriet.

Då nya skogsvägsprojekt godkänns ska också miljöaspekterna beaktas.

Vid godkännande av projekt som handlar om grundlig förbättring av vägar ska projekt som omfattar reparation av broar prioriteras. För alla skogsvägsprojekt som får finansiering gäller att man ser till att vattenlevande organismer har fri passage.

Gamla stråk ska användas som grund för planering av vägar i synnerhet då det är fråga om skogsområden av ödemarkskaraktär samt enhetliga skogsområden, säger Marja Hilska-Aaltonen.

Ytterligare information:
Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, tfn 040 7518436, fornamn.efternamn@mmm.fi

Ministeriets pressmeddelande 2.4.2020: Systemet med stöd för askgödsling i skogen utvidgas, statsrådet har godkänt en ändring av förordningen