Hoppa till innehåll
Media

Proposition om att tillåta användning av drönare vid jakt på främmande arter sänds på remiss

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2024 14.17 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 16.30
Pressmeddelande

Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter (nedan lagen om främmande arter) har skickats på remiss onsdagen den 10 april. Genom lagändringen skulle det bli det möjligt att i större utsträckning använda obemannade luftfartyg, dvs. drönare, vid jakt på främmande däggdjursarter. Dessutom föreslås en ändring av bestämmelsen om övergångsperioder för nya främmande arter. Remissvaren ska lämnas senast den 22 maj 2024.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Att bekämpa främmande arter är därför centralt för att skydda den biologiska mångfalden.

Syftet med den regeringsproposition som sänts på remiss onsdagen den 10 april är att effektivisera bekämpningen av invasiva främmande arter för att trygga den värdefulla finländska naturen.

Enligt bestämmelserna i propositionen kommer jaktlagens förbud mot att spåra djur med obemannade luftfartyg i fortsättningen inte att gälla sådana däggdjur som avses i lagen om främmande arter. Användningen av drönare vid jakt på främmande däggdjursarter skulle särskilt effektivisera jakten på mårdhund. Mårdhunden utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden bland annat i skärgården.

I propositionsutkastet föreslås det dessutom att maximitiden för den övergångsperiod som gäller för arter som ska tas upp i förteckningen över invasiva främmande arter förlängs från två år till fem år. Övergångsperioden är en tidsperiod under vilken förbudet enligt lagen om främmande arter inte tillämpas på sådana exemplar av en art som innehavaren har fått i sin besittning före förordningen träder i kraft. En alltför kort övergångsperiod har gjort det svårare att ta upp arter i förteckningen. Ändringen skulle göra förteckningen över invasiva främmade arter mera fullständig, vilket skulle göra det lättare att förutse och förebygga skador orsakade av invasiva främmande arter.

Lagändringarna främjar förutom regeringsprogrammets mål även Finlands bidrag till förverkligandet av de globala mål för bekämpning av invasiva främmande arter som ställts upp i EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 och FN:s konvention om biologisk mångfald samt de mål som godkändes vid FN:s konferens om biologisk mångfald i Montreal.

En främmande art
En främmande art är en växt, ett djur eller en organism som människan oavsiktligt eller avsiktligt har introducerat i ett område där arten inte annars hade kunnat etablera sig. Det finns tusentals främmande arter i Europa, men bara en del av dem orsakar så stora skadeverkningar att en aktiv bekämpning av dem betraktas som nödvändig antingen på unionsnivå eller i Finland. De invasiva främmande arter som finns upptagna i EU-förteckningen eller i den nationella förteckningen får inte släppas ut i miljön eller importeras, säljas, födas upp, odlas eller innehas.

Ytterligare information:
Karin Cederlöf, regeringssekreterare, tfn  0295 162 063, karin.cederlof@gov.fi

Länkar:
Begäran om utlåtande om utkastet till regeringsproposition på ministeriets webbplats
Lagstiftningsprojekt

Mer information om invasiva främmande arter på andra webbplatser:
Webbplatsen vieraslajit.fi 
Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter 
Finlands hanteringsplaner för invasiva främmande arter

Djur och växter Lagstiftning Natur och klimat Vilt