Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och Forststyrelsens Naturtjänster informerar
I Saimen redan närmare 400 vikare - stammens tillväxt tryggad

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 15.10.2018 11.59 | Publicerad på svenska 16.10.2018 kl. 14.19
Pressmeddelande
Foto: Miina Auttila, Forststyrelsen

Saimenvikarstammen har växt i jämn takt sedan år 2014, då populationen omfattade ungefär 300 individer. Enligt Forststyrelsens bedömning har vinterstammen växt igen med 10 - 20 individer jämfört med i fjol. Nu är antalet vikare 380 - 400. Antalet ligger mycket nära halvtidsmålet på 400 vikare i strategin för skydd av saimenvikaren och handlingsplanen 2025.

Ett långsiktigt skyddsarbete och lokalbefolkningens stöd har gett resultat. De två senaste åren inleddes vintern med synnerligen milt väder och beräkningarna visade att antalet bon var lägre än vanligt. Milda vintrar har försvårat både vikarnas bobygge och uppföljningen av stammen. Det stora antalet volontärer som har skottat snödrivor och räknat bon har gjort skyddet och uppföljningen av stammen möjlig även under milda vintrar.

Uppskattat antal vikare per område:

Pyhässelkä – Jänisselkä 4
Orivesi 10
Pyyvesi – Enonvesi 13
Kolovesi 12
Joutenvesi 32
Haukivesi 92
Pihlajavesi 124
Puruvesi 7
Katosselkä – Tolvanselkä 35
Luonteri 9
Lietvesi 16
Petraselkä – Yövesi 34
Suur-Saimaa 4

Sammanlagt 392

”Lokalbefolkningens arbete och stöd har varit av avgörande vikt, ett varmt tack för det. Det är hoppingivande att stammen, trots det milda vintervädret, har utvecklats i en positiv riktning och nästan är uppe vid halvtidsmålet på 400 individer. Skyddsåtgärderna har varit effektfulla”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Den färska bedömningen av vikarstammens storlek bygger på en områdesvis analys av informationen om bobyggen under åren 2016 - 2018, antalet födda kutar och på observationerna om vikare som legat uppe på isen. I år föddes det 86 kutar, och det var tredje året i rad som antalet nyfödda kutar översteg 80 individer. Resultaten tyder på att stammen fortsätter att återhämta sig även framöver.

”Fiskets bifångstdödlighet har minskat genom frivilliga avtal om skydd av saimenvikaren. Vattenområdesägare har visat sin äkta vilja och engagemang att skydda vikaren. Jag vill tacka alla delägarlag som ingått avtalet samt vattenområdesägare för samarbetet. Utan ägarnas och fiskarnas insats hade det varit svårt att nå målen”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

”EU:s LIFE-finansiering, som upphör i år, har varit till stor hjälp i skyddsarbetet. Nästa år blir krävande på grund av att finansieringen av programmet minskar avsevärt. Vi vill fortsätta med skyddsåtgärderna som visat sig vara fungerande, så som att skotta upp snödrivor som är viktiga på grund av snöbristen och klimatuppvärmningen”, säger natur- och kulturarvschefen Tuula Kurikka vid Forststyrelsen.

  • Åren 2016 - 2018 föddes årligen 80 kutar, åren 2012–2014 strax över 60 kutar och åren 2005–2011 strax över 50 kutar.
  • Även antalet könsmogna vikarhonor har ökat: 109 år 2018, 83 år 2012 och 77 år 2005.
  • De vårliga fiskebegränsningarna utvidgades åren 2010 och 2011. Arealen steg då från ca 700 km2 till 2 000 km2.  De kutar som föddes och överlevde 2010 och 2013 är nu i fertil ålder, vilket har höjt stammens födelsetal. Fiskebegränsningen gäller nu på ett område som är 2 688 km2 stort.
  • I vintras skottade volontärerna upp 286 snödrivor där det föddes totalt 74 kutar. Åren 2014 - 2017 skottades upp 800 snödrivor där det föddes sammanlagt 190 kutar. I snödrivorna föddes under dessa år ca 60 procent av alla födda kutar. 

Mer information:
Tuula Kurikka, natur- och kulturarvschef, Forststyrelsen, tfn 0400 255 212
Tero Sipilä, överinspektör, forskare, Forststyrelsen, tfn 0400 659 668
e-post: fornamn.efternamn@metsa.fi.
 

Djur och växter Jari Leppä Kimmo Tiilikainen