Hoppa till innehåll
Media

Saimenvikaren måste få ett enhetligt skyddsområde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.2.2010 11.13
Pressmeddelande -

Uppföljningsgruppen som diskuterat samordning av fiske och skydd för saimenvikaren överlämnade den 1 februari sin rapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila. Gruppen föreslår ett enhetligt skyddsområde för vikaren där fiske med nät, krokfiske med fiskbete och fångst med storryssja enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning är förbjudna 15.4 – 30.6.

Detta s.k. kärnområdet för skydd av kutar är ca 1 500 km2 stort och täcker saimenvikarens viktigaste förökningsområden. Enligt uppföljningsgruppen är det primära alternativet att restriktionsområdet för fiske på våren bildas med hjälp av delägarlagens frivilliga avtal. Om området inte är enhetligt senast 30.11.2010 eller om avtalskostnaderna/km2 i väsentlig mån stiger från dagens nivå, föreslås att området bildas genom förordning av statsrådet.

Vidare föreslår gruppen att tiden och området för restriktioner på våren ska ändras vid behov om ett effektivare skydd för vikaren förutsätter det.

Uppföljningsgruppen hade en bred representation från såväl fiskerinäringens som naturskyddets förvaltning och organisationer. I rapporten ingår allt som allt 17 åtgärdsförslag som hjälper att ordna fisket på Saimen utan att allvarligt riskera uppnåendet av målen för skyddet för saimenvikaren.

Enligt uppföljningsgruppens mening ska fisket på Saimen samordnas med skyddet så att man inte äventyrar vikarens gynnsamma skyddsstatus. Man vill också garantera och bevara förutsättningarna för ett ekologiskt hållbart fiske, ett lönsamt yrkesfiske och ett mångsidigt fritidsfiske.

Vidare konstaterar gruppen att för att man på ett effektivt sätt ska kunna övervaka att besluten om fiskerestriktioner följs, behövs det en övervakningsplan som beaktar polisens, Forststyrelsens, fiskeområdenas och delägarlagens kontroll. I planen ska anges de ansvariga instanserna, även när det gäller att övervaka att man följer avtalen med delägarlagen om fiskerestriktionerna. Ytterligare för att utvärdera utfallet av restriktionsåtgärderna för skydd för saimenvikaren föreslås det att man tillsätter en uppföljningsgrupp som sammanträder minst en gång per år.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
fiskerirådet Eija Kirjavainen, tfn 040 772 12 62
överinspektör Roni Selén , tfn 040 507 39 34