Hoppa till innehåll
Media

Staten bereder sig på att ersätta svingårdar för kostnader orsakade av salmonellasmitta

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2022 13.22 | Publicerad på svenska 11.2.2022 kl. 12.25
Pressmeddelande
Sikoja karsinassa

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om zoonoser (316/2021) ändras temporärt den 10 februari. Den temporära ändringen gäller till utgången av 2023. Den temporära ändringen gör att Livsmedelsverket har möjlighet att på ansökan av djurägaren besluta att svin ska avlivas, om svinen har konstaterats vara smittade av salmonella. Ägaren kan få partiell ersättning för svinen av statens medel.

I och med ändringen av förordningen får Livsmedelsverket efter prövning fatta beslut om avlivning av svin. Beslut om avlivning får fattas endast när det i fråga om svinanläggningen har fattats ett beslut för att förhindra spridningen av salmonellasmittan, och det beslutet i betydande grad försvårar svinhållningen av ekonomiska orsaker eller orsaker som hänför sig till svinens välfärd och det är nödvändigt att avliva djuren för att utrota salmonellasmittan. En förutsättning för att ett beslut om avlivning ska kunna fattas är också att djurägaren har förbundit sig att vidta rengörings- och desinfektionsåtgärder i anläggningen.

Ägaren svarar för avlivningen av svinen, men vid avlivningen ska regionförvaltningsverkets handlingsplan följas. Ägaren får ansöka om partiell ersättning för de avlivade svinen hos Livsmedelsverket. Ersättningens belopp är högst tre fjärdedelar av det marknadsvärde för djuret eller den standardersättning som återstår när djurets återstående bruksvärde har dragits av.

Den finländska livsmedelskedjan har under flera decennier arbetat för att bekämpa salmonella, och förekomsten är exceptionellt låg jämfört med övriga Europa och resten av världen. Nationella programmet för kontroll av salmonella i Finland har godkänts av Europeiska kommissionen. Tack vare det heltäckande programmet för kontroll av salmonella och den låga förekomsten av salmonella har Finland beviljats särskilda salmonellagarantier. Det får krävas att nöt-, svin- och fjäderfäkött samt ägg som importeras till Finland är fria från salmonella.

Programmet för kontroll av salmonella hos svin innefattar provtagning på djuranläggningar, i slakterier som slaktar svin och i styckningsanläggningar som styckar svinkött. När salmonellasmitta misstänks eller bekräftas på en djuranläggning, vidtar myndigheterna åtgärder. Spridning av salmonellasmittan förhindras genom att verksamheten och djurtrafiken vid djuranläggningen begränsas tills smittan har utrotats. Svinens ägare och ägarens försäkringsbolag har i huvudsak svarat för de kostnader som uppstått på grund av salmonellasmittan.

Syftet med ändringen av förordningen är att trygga fortsättningen för programmet för kontroll av salmonella, som har en låg förekomst av salmonella och hög nivå av livsmedelssäkerhet som mål. Den ändrade förordningen träder i kraft den 10 februari 2022. Vid jord- och skogsbruksministeriet utreds för närvarande en långsiktig lösning på hanteringen av salmonellarisken.

Mer information:

Eveliina Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 345, jord- och skogsbruksministeriet