Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet ansåg inte att förhållandena på renbetesmarkerna 2021/2022 utgör en grund för skadeersättning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2023 14.03 | Publicerad på svenska 5.10.2023 kl. 14.25
Pressmeddelande
Poroja tunturissa. Kuva: Pekka Väisänen

Statsrådet godkände inte förhållandena på renbetesmarkerna vintern 2021/2022 som en grund för skadeersättning vid sitt allmänna sammanträde den 5 oktober. Enligt beslutet ledde förändringarna i väderförhållandena inte till sådana omfattande och oförutsedda skador som hotar näringens fortbestånd och som avses i lagen och förordningen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen. De svåra förhållandena under vintern berodde på hård is och snöbildning. På basis av antalet slaktade renar, antalet skadade och döda renar samt förlusten av kalvar kan det inte anses att förändringarna i väderförhållandena ledde till en sådan katastrof som berättigar till ersättning.

Statsrådet anser att skadeersättningar endast beviljas för omfattande och oförutsebara skador. Vid bedömningen i enlighet med lagstiftningen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen upptäcktes inga dylika skador på renhushållningen, trots att förhållandena var svåra på grund av den hårda isen och snöbildningen. På basis av antalet slaktade renar, antalet skadade och döda renar samt förlusten av kalvar kan det inte anses att förändringarna i väderförhållandena ledde till en sådan katastrof som berättigar till ersättning. Närmare information om hur vintern 2021/2022 påverkade de centrala variablerna inom renskötseln finns i bilagan till pressmeddelandet.

 Tidigare beslut har gett renhushållningen tilläggsfinansiering för att förbättra lönsamheten
Innan statsrådet fattade sitt beslut genomförde Naturresursinstitutet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland en utredning av skadorna och en konsekvensbedömning i enlighet med ovannämnda lagstiftning. De svåra förhållandena vintern 2021/2022 drabbade främst Sápmi, så förhandlingar om vinterförhållandena har förts med sametinget.

Staten har under de senaste två åren ökat finansieringen för renhushållningen i syfte att förbättra dess lönsamhet. Stödet för livrenar höjdes med över 20 procent i fjol och i år hölls ersättningsnivån på samma nivå. Värdet på dessa höjningar är sammanlagt cirka 2 miljoner euro. Statsrådet betonar dessutom att jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för rennäringens framtid har tagit ett enhälligt initiativ till att stärka samernas traditionella produktionsmetoder. Detta initiativ kommer att föras vidare på det sätt som arbetsgruppen kommit överens om.

Bilaga: 
Sammandrag över förhållandena vintern 2021/2022 enligt 3 § 1 mom. 5 punkten i förordningen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen:
1. Antal livrenar: I renbeteslagen Näkkälä (hade ett överskott av renar), Norra Salla och Sallivaara var antalet livrenar under 90 procent av genomsnittet för de tre föregående åren. I fyra av renbeteslagen var antalet livrenar över 100 procent, och i största delen av renbeteslagen i granskningsområdet var antalet livrenar 92–99 procent av genomsnittet för de tre föregående åren.
2. Antalet födda renkalvar: Enligt promemorian om statsrådets förordning ska antalet födda kalvar ha minskat avsevärt för att ersättning ska kunna erhållas. I allmänhet ersätts inte en minskning på mindre än 30 procent. Endast i renbeteslagen Näkkälä (överskott) och Norra Salla hade antalet födda kalvar minskat med över 30 procent.
3. Antal slaktade djur: Men undantag för de renbeteslag som hade ett överskott av djur var antalet slaktade djur i sex renbeteslag 2021–2022 mindre än genomsnittet för de tre föregående åren (en minskning med 1 483 djur). Under skadeåret 2019–2020 var minskningen 12 624 slaktade djur.
4. Utfodringskostnader: Utfodringskostnaderna ökade med över 50 procent i Sallivaara renbeteslag och likaså i renbeteslagen Näkkälä och Käsivarsi som båda hade ett överskott av djur. De reella utfodringskostnaderna fördubblades inte i något av renbeteslagen.

Mer information: 
Minna-Mari Kaila, avdelningschef, tfn 029 516 2013
Iina Mattila, ministerns specialmedarbetare, tfn  050 473 6221
Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 050 431 6077
Maija Kaukonen, lagstiftningsråd, tfn 029 516 2153
E-post: förnamn.släktnamn@gov.fi

Mat och jordbruk