Hoppa till innehåll
Media

Statsrådet godkände 141-stödprogramförslaget

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2007 15.35
Pressmeddelande -

Statsrådet godkände i dag Finlands förslag till 141-stödprogram enligt den politiska överenskommelse som jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila och kommissionär Mariann Fischer Boel nådde. Förslaget till stödprogram innehåller inkomststöd som tryggar förutsättningarna för lönsamheten i lantbruket och investeringsstöd som främjar strukturutvecklingen och som betalas i stödregionerna A och B i Södra Finland under åren 2008 - 2013. Finlands förslag ges till Europeiska kommissionen, som fattar beslut om stödprogrammet i januari-februari år 2008.

På basis av stödprogrammet kan 141-stöd betalas för husdjursskötsel, växthusproduktion och lagring av trädgårdsprodukter, för husdjursgårdarnas LFA-areal samt för vissa jordbruksgrödor (frilandsgrönsaker och stärkelsepotatis). Totala stödbeloppet uppgår år 2008 till högst 93,9 miljoner euro, vilket är nästan lika mycket som år 2007, då stöden uppgick till 94,0 miljoner euro. Totala stödbeloppet år 2013 kommer att uppgår till sammanlagt 62,93 miljoner euro. I den summan är konsekvenserna av LFA-omläggningen i slutet av perioden inte beaktade.

Det föreslagna stödprogrammet ändrar strukturen på de nationella stöden till Södra Finland. En del av stöden för husdjursskötsel betalas redan från och med år 2008 som hektarstöd till husdjursgårdar. Stöden till svin- och fjäderfäskötsel betalas från år 2009 som ett gårdsspecifikt stöd frikopplat från produktionen och som i huvudsak baserar sig på produktionsmängderna år 2007. År 2008 betalas stöden till svin- och fjäderfäskötseln i sin nuvarande form som produktionskopplade.

Stöd till mjölk- och nötköttsproduktion, får- och getskötsel, hästskötsel samt växthusproduktion och lagring av trädgårdsväxter betalas under stödperioden 2008 - 2013 i sin nuvarande form som ett produktionskopplat stöd.

I stödprogrammet ingår ett förslag om att man som en del av det frikopplade stödet till svin- och fjäderfäproduktionen skulle kunna verkställa strukturomvandlingsprogrammet, som odlarna skulle kunna anmäla sig till åren 2008 och 2009, om gården får den referenskvantitet som ligger till grund för utbetalningen av det frikopplade stödet till svin- och fjäderfäskötseln fastställd.

Stöd frikopplat från produktionen kan betalas till gårdar som söker sig till strukturomvandlingsprogrammet, utan att kriterierna för husdjursgårdar i LFA:s nationella tilläggsdel uppfylls under de två år som följer på ansökningsåret. Stödet är högst 20 000 euro om året. Efter de två åren slopas gårdens referenskvantitet och utbetalningen av stödet upphör.

Finlands förslag till stödprogram innehåller också de investeringsstöd som ska betalas till Södra Finland och startstödet till unga jordbrukare. Finland kommer också i fortsättningen att använda förhöjda investeringsstöd till de produktionssektorer som får inkomststöd på basen av artikel 141 (i synnerhet på mjölk- och nötköttssektorn och för investeringar i svin- och fjäderfäskötsel). På grund av marknadssituationen krävs ännu tillstånd från kommissionen innan det blir möjligt att ansöka om investeringsstöd för svin- och fjäderfäproduktion. De förhöjda startstöden till unga jordbrukare fortsätter.

Staten och lantbruksproducenternas centralförbund MTK och SLC förhandlade om stödprogrammet enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Förhandlingarna ledde inte till en gemensam syn på innehållet i förslaget till stödprogram.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Esa Hiiva, tfn (09) 1605 2657, 040 733 6225

Sirkka-Liisa Anttila