Hoppa till innehåll
Media

Nya växt- och djurarter fogades till Finlands nationella förteckning över invasiva främmande arter – förbjudet att föda upp varghybrider

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2019 14.53 | Publicerad på svenska 2.7.2019 kl. 18.19
Pressmeddelande
Kurtturuusua ei saa enää myydä 1.6.2019 jälkeen.

Som bilaga till den förordning om invasiva främmande arter som statsrådet utfärdade den 23 maj 2019 finns en förteckning över invasiva främmande arter av nationell betydelse. I samband med utfärdandet av förordningen fogades nya växt- och djurarter och två nya grupper av djurarter till förteckningen. I förordningen förbjuds även uppfödning av varghybrider. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juni 2019.

De växtarter som fogades till den nationella förteckningen över invasiva främmande arter var sandlupin, hampstånds, hybridslide, parkslide, jätteslide, vattenpest, blomsterlupin, vresros och apelsinbalsamin. Förbudet att importera och sälja vresros träder i kraft genast den 1 juni, medan ett odlingsförbud för arten träder i kraft först efter en övergångstid på tre år.

De grupper av djurarter som fogades till förteckningen var jordekorrar och falkfåglar och de nya djurarterna var spansk skogssnigel, leopardgroda och långbensgroda. Exempelvis kan ägg och unga individer av spansk skogssnigel lätt spridas från ett ställe till ett annat via jordförflyttning samt med jordklumpar runt rötterna på olika blom- och trädplantor, lökar och andra växter. Därför har särskilt trädgårdsbutiker, plantskolor och alla som säljer mylla en särskild skyldighet att förhindra spridningen av spansk skogssnigel.

Även EU-förteckningen över invasiva främmande arter kompletteras igen

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art avses vara invasiv särskilt om den, när den kommer ut i naturen, kan skada den biologiska mångfalden genom att erövra livsrum av ursprungliga arter, sprida sjukdomar, jaga ursprungliga arter eller konkurrera med dem om samma boplatser eller föda.

Det är förbjudet att importera, föda upp eller odla, sälja, inneha och i naturen släppa ut de arter som finns upptagna i EU-förteckningen över invasiva främmande arter och i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter. Även EU-förteckningen över invasiva främmande arter kommer sannolikt att kompletteras igen i juni.

Förbjudet att föda upp varghybrider från ingången av juni

Varghybrider har i Finland räknats som en invasiv främmande art som det har varit förbjudet att importera sedan ingången av 2016. Genom den nya förordningen blev det också förbjudet att föda upp varghybrider. Det är förbjudet att sälja, köpa eller inneha varghybrider liksom att släppa ut dem i naturen. Med varghybrid avses i förordningen en korsning mellan en varg och en hund i de första fyra generationerna.
Avsikten med förbuden är att säkerställa vargens genetiska renhet. Varghybrider har tack vare sina genetiska och yttre egenskaper bättre möjligheten än tamhundar att klara sig i naturen, vilket ökar risken för korsningar.

De som föder upp varghybrider bör kontakta myndigheterna för att reda ut hur uppfödningen kan avslutas på ett kontrollerat sätt så att också djurskyddslagen iakttas. En varghybrid som man lagligt har tagit som sällskapsdjur får innehas tills djuret dör en naturlig död. Djurets ägare ska emellertid se till att djuret inte förökar sig eller slipper ut i naturen. Den som äger en varghybrid får inte överlåta sitt sällskapsdjur.

Fångsten av varghybrider sköts vid behov av storviltsassistansen

Även om invasiva främmande arter får fångas och dödas på samma sätt som icke fredade djur, får fångsten enligt lag inte utsätta vilt för fara (jaktlagens 49 §). Eftersom en varghybrid inte med säkerhet kan identifieras och särskiljas från en varg utifrån sina yttre kännetecken, ska artbestämningen av en misstänkt varghybrid alltid verifieras med hjälp av DNA-prover av individen. Först efter det att djuret bekräftats vara en varghybrid kan det fällas med tillstånd av Finlands viltcentral. Avlägsnandet av varghybrider sköts av storviltsassistansen.

Statsrådets förordning och dess motiveringspromemoria
Mer om främmande arter och bestämmelserna om dem: vieraslajit.fi

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 456
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259
fornamn.efternamn@mmm.fi
 

Djur och växter Främmande invasiva arter Valtioneuvoston asetus