Hoppa till innehåll
Media

Vargstammen har blivit starkare i synnerhet i Västra Finland – förvaltningsplanen uppdateras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2018 9.00 | Publicerad på svenska 6.6.2018 kl. 13.38
Pressmeddelande

Naturresursinstitutet (Luke) har i dag offentliggjort sin bedömning av Finlands vargstam i mars 2018. Nästa steg är att jord- och skogsbruksministeriet omsorgsfullt bekantar sig med det gedigna bedömningsmaterialet och utifrån det bereder en ministerieförordning för jaktåret 2018–2019. I augusti–september kommer dessutom arbetet på att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen att inledas, och till styr- och beredningsgrupperna för detta arbete kallas representanter för olika intressentgrupper i vidsträckt omfattning. Avsikten är att arbetet ska vara klart våren 2019.

Enligt Lukes bedömning av populationen fanns det i Finland i mars 25 vargflockar, av vilka fem var s.k. gränsflockar, dvs. gemensamma med Ryssland. Det totala antalet vargar bedömde Luke till 165–190 individer, dvs. knappt tio procent fler än i fjol. Även om tillväxten i antalet individer utgående från bedömningen verkar liten, är antalet flockar dock väsentligt mycket större än de 14 som fanns i fjol. I vargetableringen inom Finland har det dessutom skett betydande förändringar, t.ex. så att det finns flera vargflockar än tidigare i Österbotten.

Luke har under de senaste åren i betydande grad utvecklat bevakningen av vargar med hjälp av DNA och andra metoder för bedömning av stammen, och Finland är följaktligen på väg att bli ett av toppländerna i bedömningsarbetet i Europa. Till exempel i Sverige och Norge liksom också i Frankrike och Tyskland har bevakning med hjälp av DNA använts redan i flera i år. Tack vare utvecklingsarbetet har Luke nu en mera exakt bild än tidigare av den finska vargstammen särskilt vad gäller flockar och par som har upprättat revir. Också de vargobservationer som medborgarna anmäler är av betydelse när det bedöms hur stor stammen är.

Efter förökningsperioden i höst kommer antalet vargar att vara större än den nu presenterade bedömningen.  En hona som får ungar första gången föder enligt Luke i genomsnitt 3,7 valpar och äldre honor i allmänhet något flera. Vid Luke utvecklas just nu en matematisk modell, med vilken man kan göra prognoser över ändringar i vargstammen och då också beakta valpproduktionen.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser det viktigt att de som bor, är företagare och utövar fritidsverksamheter i de områden där vargar förekommer beaktas när den nya jaktförordningen bereds och förvaltningsplanen uppdateras. Han säger att han med intresse väntar på Lukes nya kalkyleringsmodell som blir klar i höst och den bedömning av vargstammens utveckling som grundar sig på denna modell.

Förhoppningen är att en dialog ska öka samförståndet

Lukes bedömning av populationen kommer att utgöra grund vid beslutsfattandet när jord- och skogsbruksministeriet bereder den nya förordningen om jakt på varg. På detta stadium är det ännu för tidigt att säga vilket tal ministeriet kommer att föreslå som största tillåtna bytesmängd för det jaktår som börjar den 1 augusti 2018. När ministeriet vid slutet av år 2016 senast utfärdade motsvarande förordning (1335/2016), uppskattades storleken på vargstammen till 32–38 flockar och den största tillåtna bytesmängden fastställdes till 53 vargar under ett år. 

Det är utmanande att vårda vargstammen i Finland, eftersom det förekommer stora skillnader i synen på vargen. En av de frågor som väcker mest diskussion är just storleken på vargstammen, dvs. hur många vargar det ska finnas i Finland. Ministeriet har som mål att det hörande som sammanhänger med jaktförordningen och den uppdatering av förvaltningsplanen tillsammans med intressentgrupper som inleds i höst ska skapa en grund för en öppen dialog och för att olika sätt att se på vargen ska bli beaktade i diskussionen.

Ministeriet föreslår vidare att när antalet vargar bedöms ska man i fortsättningen hellre använda antalet vargflockar och vargpar än antalet individer. Så gör man t.ex. i Sverige och Tyskland för att de årliga bedömningarna av stammen ska bli mera jämförbara. I mars efter jaktperioden och före förökningsperioden är antalet vargar som lägst. Under årets lopp sker det ändringar i antalet vargindivider bl.a. på grund av att valpar föds och unga individer vandrar.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 2391, fornamn.efternamn@mmm.fi (onsdag 6.6 kl. 10–13),

Vesa Ruusila, vilt- och fiskeråd, tfn 029 516 2051, fornamn.efternamn@mmm.fi (onsdag 6.6 efter kl.13)

Djur och växter Jari Leppä Vilt