Hoppa till innehåll
Media

Tidsgräns för beviljandet av stöd för nya åkerarealer

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2004 11.30
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet bereder en förordningsändring för statsrådet enligt vilken en tidsgräns för att nya områden kan beviljas lantbrukets miljöstöd och kompensationsbidrag skulle införas. Enligt förslaget borde de arealer som godtas som berättigande till stöd senast 31.10.2004 uppfylla minimikraven som ställs på en åker, det vill säga de borde utan särskilda åtgärder kunna användas för odling i enlighet med god lantbrukspraxis senast 1.6.2005. Nya åkrar som blir odlingsbara efter början av november kan inte räknas som berättigande till stöd. Ärendet har behandlats av statens och producentorganisationernas stödförhandlare.

På grund av den nuvarande anslagssituationen kan de nya arealerna inte godkännas som berättigande till kompensationsbidrag (LFA) eller lantbrukets miljöstöd. Enligt de nya femåriga LFA-förbindelserna som ingås 2005 kan stöd utbetalas enbart för arealer som erhållit stöd redan år 2004. Under åren 2005-2006 kan nya arealer inte heller godkännas som stödberättigande till lantbrukets miljöstöd. Miljöstödets femåriga förbindelser som upphör våren 2005 förlängs med två år. Beviljandet av en ny femårig förbindelse kommer att vara möjligt endast i mycket avgränsade fall.

Enligt ministeriets förslag till förordningsändring skulle åkerarealen i LFA- och miljöstödet indelas i tre klasser:

1) stödduglig areal, som erhåller stöd år 2005 (varit stödberättigande år 2004)

2) stödduglig areal, som inte erhåller stöd (areal som finns på den s.k. väntelistan inklusive åkrar som berörs av avträdelsestöd/avträdelsepension och åkrar som omfattas av förbindelse om avstående från odling, vilka inte ännu hör till den stödberättigande gruppen)

3) areal, som inte är stödberättigande.

Jordbrukaren skall meddela kommunens landsbygdsnäringsmyndighet före 30.11.2004 om de nya arealer som han kommer att ansöka om stödduglighet för år 2005 och som inte tidigare har omfattats av en ansökan om stödduglighet. Dessa arealer kan vara till exempel områden som röjts efter stödansökan år 2004 samt sådana andra områden som inte tidigare omfattats av ansökan om stödduglighet men som uppfyller de villkor som ställs för åkrar senast 31.10.2004.Tilläggsinformation:

minister Juha Korkeaoja, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53300

minister Korkeaojas specialmedarbetare Jouni Lind, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050-521 33 05

lantbruksråd Osmo Rönty, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 52451

överdirektör Ilkka Ruska, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 160 53311