Hoppa till innehåll
Media

Sjukdomsläget hos laxbeståndet i Torne älv utreds genom intensivt samarbete

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.7.2019 12.14 | Publicerad på svenska 26.7.2019 kl. 16.29
Pressmeddelande

Myndigheterna har inlett ett omfattande och intensivt samarbete för att utreda orsaken till att laxar i Torne älv blivit sjuka. Prover tas och sjuka fiskar undersöks vid Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland bevakar vattenkvaliteten i Torne älv. Livsmedelsverket samarbetar också med Statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige. Naturresursinstitutet bevakar sjukdomens inverkan på laxbeståndet.

Likartade symtom har observerats redan under flera år både i Torne älv och i vissa andra älvar där det finns Östersjölax eller Atlantlax. Trots undersökningar har man hittills inte funnit orsaken bakom laxdöden. Under de senaste fem åren har det inte konstaterats några farliga smittsamma fisksjukdomar i Torneälvens avrinningsområde. En orsak som misstänks ligga bakom att fiskar blivit sjuka är brist på tiamin, dvs. B1-vitamin.

En synlig sjukdom och dödsorsak som funnits hos döda och passiva levande fiskar under tidigare somrar har varit vattenmögel. Vattenmögel angriper lätt sådana ställen på fisken där huden är skadad eller sårig. Vattenmögel har under de senaste åren blivit vanligare även hos fiskodlingar. I Finland pågår ett brett samarbete för att undersöka vattenmögel och hur sjukdomen kan förebyggas.

Att laxar blir sjuka och dör på sommaren är en annan sak än när de dör på senhösten eller vintern. I det senare fallet dör en del laxar som har lekt på grund av att de inte ätit på flera månader och är utmattade av leken.

Fiskare som fiskar i älven samlar in fjällprover från sin laxfångst och lämnar in dem till Naturresursinstitutet. Den information som proverna ger kan jämföras med informationen av prover tagna av sjuka och döda laxar, så att man kan se om sjukdomen drabbar en viss del av laxpopulationen. Naturresursinstitutet följer också kontinuerligt laxens yngelproduktion i olika delar av vattendraget, så att man så tidigt som möjligt upptäcker laxsjukdomens eventuella inverkan på förökningen.

Som en möjlig orsak till att fiskarna blivit sjuka har man misstänkt bland annat miljögifter, men något klart samband med fiskdöden har inte kunnat påvisas. Om fiskar exponeras för miljögifter i havet kan deras allmäntillstånd försämras, men frågan behöver undersökas ytterligare. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland har effektiviserat kontrollen av vattenkvaliteten i Torne älv och Muonioälven.

Naturresursinstitutet har sänt åtta levande fiskar med symtomen i fråga till Livsmedelsverkets laboratorium i Uleåborg. Livsmedelsverket tar fortsatt emot prover som lämnas in av fiskare. Provfiskar ska dock vara färska och kylförvarade. De behöver inte vara levande. Utförligare anvisningar om inlämning av prover finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Sjuk fisk som fångats till havs av kommersiella fiskare räknas enligt gällande bestämmelser i Finland in i fiskarens fångst. Sjuk fisk som fångats i älvområdet i provtagningssyfte inverkar inte på den gällande fångstkvoten per fiskare vid Torne älv, om fisken har tagits upp ur vattnet för hand och inte med spöredskap samt under iakttagande av övriga bestämmelser i fiskestadgan. Myndigheterna bereder för närvarande ett undantagslov, med stöd av vilket Livsmedelsverket kan ordna provtagning av fiskar.

Sjuka laxar kan hanteras, men det rekommenderas inte att de används som livsmedel, även om de levt vid fångsten.

De första sjuka laxarna observerades i Torne älv redan i juni. Den 17 juli levererades de första laxarna till Livsmedelsverket i provtagningssyfte. I fråga om provtagningen har Livsmedelsverket kommit överens om samarbete med Naturresursinstitutet och myndigheterna i området, men även allmänhetens observationer ses fortsatt som viktiga. Över huvud taget betraktar myndigheterna fiskares och andra medborgares observering av läget både i älven och till havs som viktig.

Ytterligare information:

Livsmedelsverket:

Perttu Koski, forskningsprofessor, tfn 0295 204 483, perttu.koski(at)ruokavirasto.fi,
Satu Viljamaa-Dirks, ledande sakkunnig, tfn 0295 205 173, satu.viljamaa-dirks(at)ruokavirasto.fi

Naturresursinstitutet:

Atso Romakkaniemi, specialforskare, tfn 0295 327 416, atso.romakkaniemi(at)luke.fi

Petri Suuronen, programchef, tfn 0295322068 petri.suuronen (at) luke.fi

Jord- och skogsbruksministeriet: Sanna Koljonen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 007, sanna.koljonen(at)mmm.fi

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland:

Kari Ranta-aho, chef för fiskerihushållning, tfn 0295 022 650, kari.o.ranta-aho(at)ely-keskus.fi

Jari Hakala, projektkoordinator, tfn 0295 028 554, jari.hakala(at)ely-keskus.fi

Läs mer:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/djurhallning/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/vilda-djur/laxdoden-i-torne-alv/

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/luonnonvaraiset-elaimet/tornionjoen-lohikuolemat/usein-kysyttya-tornionjoen-lohikuolemista/

https://www.luke.fi/sv/nyheter/laxens-och-oringens-vandring-i-torne-alv-foljs-upp-fiskarna-far-en-radiosandare-i-magen/

https://rapporterafisk.sva.se/

Fiskar Laxens år