Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Framtidens konkurrensfördelar är ren mat och ansvarsfull bio- och cirkulärekonomi

Jord- och skogsbruksministeriet
4.6.2018 10.40 | Publicerad på svenska 5.6.2018 kl. 13.54
Pressmeddelande

I framtiden är de absoluta konkurrensfördelarna med den verksamhetsmiljö som bygger på finsk mat och förnybara naturresurser ren mat och ansvarsfull bio- och cirkulärekonomi. I jord- och skogsbruksministeriets nya framtidsöversikt presenteras mål och åtgärdsförslag för att svara på utmaningar och möjligheter inom den närmaste framtiden.

Med sikte på ett nytt program för bio- och cirkulärekonomi

Finlands konkurrensfördelar är ren mat och rent vatten, ansvarsfull och intelligent användning av naturresurser samt ett innovativt och tryggt ekosystem för geografisk information. Ekosystemet påskyndar digitaliseringen av samhället och utgör en grund för framgångsrik affärsverksamhet, övergripande tjänster och en eftertänksam naturresursekonomi. Utifrån dessa tar jord- och skogsbruksministeriet sikte på Bioekonomi 2.0, ett nytt program för bio- och cirkulärekonomi som bygger på efterfrågebaserade tjänster, nya mervärdesprodukter och innovationer. De uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet och dess förvaltningsområde svarar för utgör en naturlig grund för att verkställa den nästa fasen av bio- och cirkulärekonomin.

Finland är en ansvarsfull global aktör och engagerad i att genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling. I takt med att den internationella konkurrensen ökar växer också betydelsen av förvaltningen då det gäller att avlägsna hinder för fri konkurrens och att möjliggöra bioekonomi, nya innovationer, affärsmodeller och metoder för värdeskapande. Jord- och skogsbruksministeriet vill driva på denna utveckling utan att göra avkall på en hållbar och ansvarsfull skötsel och användning av förnybara naturresurser, tillgången till ren mat och rent vatten och utvecklingen av trygg och tillförlitlig geografisk information.

Förändringsfaktorer påverkar framtiden

Finlands framtid påverkas av många globala förändringsfaktorer vars styrka och hastighet vi egentligen inte kan inverka på. Vi måste anpassa oss till följderna av dem och se förutom hot även många nya möjligheter med dem. Som grund för sin framtidsöversikt har jord- och skogsbruksministeriet valt ut sex förändringsfaktorer som är oberoende av ministeriets förvaltningsområde och som under det kommande årtiondet väntas mest ändra omvärlden för den finska mat- och naturresurssektorn.

De förändringsfaktorer som ministeriet har identifierat är

  • klimatförändringen
  • den snabba tekniska utvecklingen
  • konkurrensen om de sinande naturresurserna
  • den globala ekonomiska omvälvningen
  • förändringen i värderingar och attityder
  • befolkningsstrukturen och urbaniseringen

Framtidsöversikterna ges ut för femte gången

Framtidsöversikterna innehåller ministeriernas beskrivningar av de för Finlands del viktigaste frågorna under de närmaste åren. Syftet med översikterna är att producera information om centrala frågor som kräver politiskt beslutsfattande och om samhällsläget. Informationen kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för kommande val och regeringsförhandlingar.

Framtidsöversikterna utarbetades nu för femte gången. Tidigare har översikter sammanställts åren 2003, 2006, 2010 och 2014. Beredningsprocessen samordnas av ministeriernas prognostiseringsarbetsgrupp med företrädare för samtliga ministerier.

Jord- och skogsbruksministeriets framtidsöversikt (på finska)

Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0295 16 2184
Elina Nikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2333