Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen föreslår effektivare veterinärjour

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 29.5.2007 8.00
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen som har diskuterat revidering av veterinärvården föreslår en effektivare veterinärjour och större statlig finansiering för kontrollen av djurens hälsa och välbefinnande. Med veterinärvården avses veterinärtjänster och lokal kontroll av livsmedlens säkerhet samt djurens hälsa och välbefinnande. Arbetsgruppen överlämnade i dag sin rapport till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen föreslår bland annat följande reformer:
1) De veterinärtjänster på basnivå som kommunen ordnar är lika för alla husdjur.
2) Även hälsovården för livsmedelsproducerande djur hör till veterinärtjänsterna. Kommunens plikt att ordna veterinärtjänster begränsas dock till de landsomfattande hälsovårdsprogrammen för nötkreatur och svin.
3) Veterinärjouren och jourdistrikten i anslutning härtill ordnas i samarbete mellan kommunerna inom ett jourområde som täcker områdena inom ett landskap. Inom jourområdet sköts alla kontakterna på ett ställe. För sällskaps- och produktionsdjur finns separata joursystem.
4) Förutom veterinärtjänsterna ska kommunen ordna en möjlighet att med remiss av veterinären skicka vidare sällskapsdjur och hästar på fortsatt vård om djuret behöver akut specialvård. Detta sker genom att kommunen ingår ett avtal med en klinik som ger specialvård.
5) Från år 2009 kompenserar staten kommunerna för de löneutgifter och andra direkta kostnader som kontrollen av djurens hälsa och välbefinnande medför. För detta behövs ett ytterligare anslag på 4,8 miljoner euro i statsbudgeten.
6) I lagen ingår inte längre någon möjlighet för kommunerna att stödja djurproduktion genom att betala en del av veterinärtjänstavgifterna. Orsaken till detta är EU-bestämmelserna om statligt stöd. I fortsättningen kan kostnaderna för veterinärtjänster ses över i samband med jordbruksstöden.

Statsrådet fattade principbeslut om utvecklingen av livsmedelstillsyn år 2003 och 2007. Arbetsgruppens arbete är ett led i verkställandet av dessa beslut. Kommunerna uppmuntras ordna miljöhälsovården inom samarbetsområden som kommer att vara 50 - 84 till antalet. Kommunerna måste ta beslut om samarbetsområdena senast den 1 juni 2009.

Arbetsgruppen bestod av representanter för jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, länsstyrelserna, Finlands kommunförbund, Finlands veterinärförbund, MTK och SLC.

Finlands kommunförbund lämnade en avvikande åsikt till rapporten. Kommunförbundet anser att veterinärtjänsterna på basnivå i första hand borde ordnas för nyttodjur. Förbundet motsätter sig kommunernas skyldighet att garantera fortsatt vård och kräver att grunderna för statens kompensation definieras på det sättet att kommunernas faktiska kostnader kompenseras fullt ut. Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om arbetsgruppens rapport och fortsätter arbetet med att bereda veterinärvårdslagen utgående från utlåtandena.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
arbetsgruppens ordförande, avdelningschef Matti Aho, tfn 09-160 533 80
arbetsgruppens vice ordförande, regeringsrådet Maija Salo, tfn 09-160 533 99