Hoppa till innehåll
Media

En egen dataskyddslag för det nya systemet för skoglig information

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2010 10.51
Pressmeddelande -

Republikens president överlämnade i dag regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information till riksdagen. Propositionen hör ihop med regeringens proposition med förslag till lag om Finlands skogscentral som också lämnades till riksdagen i dag.

Lagen är ny och tillämpas på behandling av skogliga data som behövs för att Finlands skogscentral ska kunna sköta sina offentliga förvaltningsuppgifter. Lagen ska tillämpas på sådana skogliga data som innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter bildar personregistret.

Syftet med lagen är att förbättra möjligheterna att utnyttja information om skogsresurser. Eftersom det gäller personuppgifter, är tillgången på information begränsad genom bestämmelserna om skydd för personuppgifter. Propositionen sammanjämkar offentlighetsprincipen och skyddet för privatlivet. På registerföringen i samband med systemet för skoglig information tillämpas utöver den föreslagna lagen även lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, dvs. samma allmänna förvaltningslagar som på myndigheternas personregister.

I lagen föreslås bestämmelser om informationssystemets användningsändamål, innehåll, användningen av uppgifterna och utlämnande av dem till tredje man samt om förvaring och utplåning av uppgifterna. I lagen föreskrivs om korrektheten i skogliga data och om den registeransvariges informationsskyldighet i anslutning till det.

I lagen ingår endast sådana bestämmelser som man behöver utöver eller i stället för personuppgiftslagen. Uppgifternas offentlighet och sekretess bestäms enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Lagen innehåller också bestämmelser om utlämnande av uppgifter för direkt marknadsföring och andra adresserade försändelser, forskning och tolkning av beståndsdata vid fjärranalys. Avsikten är att lagen träder i kraft vid ingången av år 2012. Enligt övergångsbestämmelsen ska skogscentralernas informationssystem vara förenliga med den nya lagen före utgången av 2014.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Kirsi Taipale, tfn 09 160 53354

Sirkka-Liisa Anttila