Hoppa till innehåll
Media

Förbättringen av vandringsfiskarnas levnadsförhållanden fortsätter – nedmontering av vandringshinder utreds och nya fiskvägar byggs

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.10.2019 15.53 | Publicerad på svenska 9.10.2019 kl. 14.27
Pressmeddelande

Jord - och skogsbruksministeriet fortsätter arbetet med att förbättra levnadsförhållandena för vandringsfisk under denna regeringsperiod. För restaureringsåtgärderna har reserverats sammanlagt 6 miljoner euro, vilket är mer än någonsin tidigare. Nedmonteringen av kraftverket vid Hiitolanjoki är ett bra exempel på samarbete. Därefter finns det fortfarande tiotals kraftverk i Finland som inte har några fiskevårdsskyldigheter.

Insatserna för att återställa fiskarnas naturliga livscykel i utbyggda vattendrag ska fortsätta utifrån den nationella fiskvägsstrategin. Avsikten är att genom en ändring av vattenlagen utvidga fiskevårdsskyldigheterna till att också gälla anläggningar som enligt det gamla tillståndet inte är skyldiga att ersätta för de olägenheter som fiskbeståndet har åsamkats.

Återetableringen av vandringsfiskbestånd fortsätter genom restaureringsåtgärder. Spetsprojektet Återetablering av vandrande och hotade fiskbestånd avslutades vid utgången av 2018. Under 2016 –2018 avsatte jord - och skogsbruksministeriet sammanlagt 7,85 miljoner euro för åtgärder för att återetablera vandringsfiskbestånd. Byggprojekt som ingick i spetsprojektet, som avslutades i fjol, har inletts ännu under 2019.

- Syftet med det statliga stödet var att få samarbetsparterna att satsa minst lika stort på vandringsfiskprojekten. Även i fortsättningen önskas ett starkt regionalt engagemang i projekten, säger Jouni Tammi, specialsakkunnig vid ministeriet.

- Vi fortsätter det goda arbetet för att återetablera vandringsfisk i våra strömvatten. I nästa års budget har det reserverats sammanlagt 6 miljoner euro för restaureringsåtgärderna, vilket är mer än någonsin tidigare, berättade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä på riksdagens fiskdag.

Ministeriet ska kartlägga objekt vid viktiga vattendrag för vandringsfisk där staten är beredd att stödja inlösen av små vattenkraftverk med låg lönsamhet samt åtgärder för att restaurera älvfåror.

- De här projekten måste ha stor betydelse för fiskerihushållningen, bevarandet av den biologiska mångfalden och rekreationsanvändningen, påpekar Tammi.

- Med anslaget kan man köpa och riva noggrant utvalda dammar som är särskilt skadliga för fiskbestånden. För dessa dammar man inte har hittat något annat kostnadseffektivt alternativ som skulle hjälpa att återuppliva fiskbeståndet.

Ett bra exempel är den pågående restaureringen av Hiitolanjoki som fått 1,3 miljoner euro i stöd av jord - och skogsbruksministeriet. Hiitolanjoki ska inte längre användas för produktion av vattenkraft och de stora forsarna på den finska sidan ska restaureras, vilket förbättrar öringens och Ladogalaxens vandring och fortplantning. De totala kostnaderna för projektet är ca 3,2 miljoner euro.

I Finland finns 220 vattenkraftverk, av vilka ca 150 är kraftverk med en effekt på mindre än 5 MW. En tredjedel, det vill säga 50 kraftverk, har inte några fiskevårdsskyldigheter. Ändringen av vattenlagen som ingår i regeringsprogrammet gäller i praktiken dessa kraftverk.

Utöver de stora och medelstora projekten planerar man en tredje åtgärd som går ut på att bevilja stöd för euromässigt små restaureringsprojekt. Sådana är till exempel restaurering av bottendammar och andra regleringsdammar som förhindrar fiskarnas vandring.