Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om finansiering för METSO-naturvårdsprojekt har öppnats

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2018 13.14 | Publicerad på svenska 19.10.2018 kl. 9.04
Pressmeddelande

Höstens ansökan om medel för landsomfattande projekt för utveckling av naturvården har nu öppnats av jord- och skogsbruksministeriet. Genom projekt som handlar om miljövård och biologisk mångfald i skog bidrar man till att genomföra och nå målen i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO. Tidsfristen för ansökningarna går ut den 31 december 2018.

För utvecklingsprojekten reserveras årligen sammanlagt ca 300 000 euro. År 2019 ska startas 1-2 projekt som också finansieras åren 2020 - 2021 om statsbudgeten kommer att innehålla anslag för detta ändamål. Senare kan man förhandla om ytterligare 1-2 projekt som inleds vid ingången av 2020. 

Projektförslagen kan gälla tre temaområden. Vidare kan man komma med förslag till projekt som etablerar i samband med tidigare METSO-projekt utvecklade och identifierade koncept och god praxis.

Projektefterlysningens tematiska områden:

Gemensamma fördelar genom naturvård 

Förutom att trygga den biologiska mångfalden kan naturvårdsåtgärderna också främja till exempel vattenstatus eller bekämpning av och anpassning till klimatförändringen. Projekten ska sikta till att samordna naturvårdens olika metoder och mål samt att utveckla naturvårdsmetoder i praktiken. 

Utveckling av naturvården vid kontinuitetsskogsbruk 

Även när det gäller skogsvård som bygger på kontinuitetsskogsbruk behövs det naturvård för att man ska kunna bevara och förbättra naturvärden. Projekten kan handla om utveckling av naturvårdsmetoder eller beaktande av för mångfalden viktiga skogliga naturtyper vid kontinuitetsskogsbruk.

Vad kommer efter miljöstödsavtalet? 

För mångfalden viktiga värdefulla livsmiljöer och skogarnas strukturella drag ska kunna bevaras trots att miljöstödsavtalet inte förnyas eller trots att skogsbruket fortsätter efter ett temporärt miljöstödsavtal.  Projekten ska ta fram rekommendationer till skogsfackmän och privata skogsägare om vård av naturen på objekt med avslutade miljöstödsavtal.  

Närmare information om ansökan samt anvisningarna finns att få på ministeriets webbplats.

Pågående projekt för utveckling av naturvården (metsonpolku.fi, på finska)
Tidigare projekt för utveckling av naturvården (på finska)

Ytterligare information:
Kaisu Aapala, äldre forskare, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 0295 251 052, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Ville Schildt, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 7210 687, fornamn.efternamn@mmm.fi