Hoppa till innehåll
Media

Vattentjänstnätens skick ska säkras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2018 10.43 | Publicerad på svenska 14.9.2018 kl. 13.23
Pressmeddelande

En färsk utredning som tillkommit på initiativ av jord- och skogsbruksministeriet ger upphov till en snabb satsning på informationshanteringen vid landets ca 1 500 vattentjänstverk. Glesbygdens små vattentjänstverk och vattenandelslag behöver i synnerhet bättre verksamhetsförutsättningar. Att infrastrukturen för vattentjänster fungerar kan vid behov säkerställas genom ändrad lagstiftning.

Att trygga vattentjänsternas driftssäkerhet kräver enligt utredningen bättre information om vatten- och avloppsnätens skick samt planmässigt underhåll och sanering av näten. För att kunna underhålla näten behöver verken också tillräckliga ekonomiska resurser samt teknisk kompetens och ledarskapskompetens.

Särskilt de hundratals små vattentjänstverken i glesbygden har enligt utredningen bara en vag uppfattning om nätens skick. Även de mänskliga och ekonomiska resurserna är knappa för att verken ska kunna börja sanera. Förutsättningarna för små och medelstora verk för att sköta avlopps- och vattennäten ska klart förbättras. 

Ministeriet ska nu skyndsamt satsa på utveckling av ett gemensamt informationssystem för vattentjänster så att systemet så bra som möjligt ska bidra till planering av saneringar och investeringar vid vattentjänstverken. Ministeriet ska också ofördröjligen planera sätt som hjälper att öka samarbetet mellan verken och vid behov skapa större vattentjänstenheter.

- Särskilt oroade är vi över 1960-80-talets nät på landsbygden som börjar vara i behov av sanering. I stora städer har man redan börjat med saneringar, men rörsaneringar borde man göra i tid även i glesbygder.  Strax kan vi behöva flera skyldigheter och mer övervakning som baserar sig på lag om vi inte på något annat sätt får vattentjänsterna att fungera, säger ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Störningsfri tillgång till rent vatten och en ändamålsenlig avloppshantering är absolut nödvändiga för många kritiska funktioner. Störningar i vattentjänster kan orsaka stora problem i samhället. Enligt Finlands miljöcentrals informationssystem för vattentjänster (VEETI) sker nuförtiden årligen omkring fyra rörbrott per 100 km. Ungefär sex procent (6 000 km) av vattenledningsnätet är redan nu i väldigt dåligt skick. 

Enligt internationella jämförelseuppgifter är situationen ännu inte alarmerande, men saneringar behöver göras betydligt fler jämfört med nuläget för att driftssäkerheten och säkerheten kan garanteras även i framtiden. Det bedöms att saneringsåtgärdernas omfattning måste tredubblas under de närmaste åren. I dag sanerar man ca 600 km per år, målet är åtminstone 1 800 km för att nätens skick inte ska försämras ytterligare. Kostnaderna uppgår till knappa 400 miljoner euro per år.

Tryggandet av vattentjänsterna förutsätter information om vattentjänstnätens tillstånd, planmässig sanering och tillräckliga resurser (Statsrådets kanslis pressmeddelande 13.9.2018)

Ytterligare information:
Katri Vasama, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2241, fornamn.efternamn@mmm.fi
Kai Kaatra, vattenförvaltningsdirektör, tfn 0295 16 2106, fornamn.efternamn@mmm.fi