Hoppa till innehåll
Media

Vattenkompetens ger Finland möjligheter till affärstillväxt och export

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2019 6.30 | Publicerad på svenska 15.3.2019 kl. 8.11
Pressmeddelande

I spetsprojektet inom blå bioekonomi har identifierats den stora vikt som vatten har för samhällens välbefinnande. Efterfrågan på vatten- och energibesparande lösningar inom de olika bioekonomiska och industriella sektorerna och inom samhällenas vattentjänster har ökat. Inom ramen för spetsprojektet har därför finansierats djärva försöks- och utvecklingsprojekt.

Behovet av rent vatten och vattnets betydelse ökar ständigt över hela världen. De behov och eventuella motsättningar som gäller vatten och användningen av vattenområden blir allt fler, och de accentueras av klimatförändringen. Spetsprojekten har sökt nya lösningar på frågor som handlar om återvinning av näringsämnen och energi, nya servicekoncept för vattenturism, vattensektorns internationalisering samt digitalisering. 

Att ta fram ett nytt vattenbehandlingskoncept för fiskodling i cirkulerande vatten har varit en av spetsprojektets största investeringar. Sommaren 2019 byggs i Laukas en cirkulationsanläggning som använder en anlagd våtmark för rening av avloppsvatten, reducerar kväve med ett system som bygger på flis och utnyttjar konstgjord grundvattenbildning i vattencirkulationen och behandlingen av tömningsvatten. Pilotanläggningen kommer att fungera som företagets och den offentliga forskningens testmiljö för ny teknik. Fiskodling i cirkulerande vatten är en stor global potential i områden med knappa vattenresurser. 

- Vattenkompetensen och vattenresurserna ger Finland många nya möjligheter till hållbar tillväxt såväl på hemmamarknaden som på den utländska marknaden. Detta kräver ett målmedvetet samarbete mellan den privata och offentliga sektorn för att vi ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på globala utmaningar, såsom rening och återanvändning av vatten eller hållbar matproduktion, säger Timo Halonen, konsultativ tjänsteman vid jord - och skogsbruksministeriet.

Spetsprojektet främjas också med andra medel

I S:t Michel har skapats en testmiljö för ett avloppsreningsverk vars funktion bygger på ny vattenteknik och vattenbehandlingskompetens. Byggandet av en ny vattenbehandlingsanläggning har också startat. Utöver moderniseringen av vattentjänster skapar det kunnande som test- och inlärningsmiljön medför nya möjligheter för Finland inom återanvändning av vatten, återvinning och energibesparing.

Den blå bioekonomins tillväxt skulle öka om vi kunde använda underutnyttjade fiskfångster och biprodukter på ett mer produktivt sätt än vi gör nu. Vid fiskförädlingen uppstår årligen biprodukter upp till ca 20 miljoner kg. Därför har Europeiska havs- och fiskerifonden bidragit till att höja värdet av de underutnyttjade fiskråvarorna genom innovationsprogram. Av inhemsk fisk, till exempel strömming och mörtfisk, har utvecklats nya produkter, såsom pulled fisk som framställs av finmald småfisk. 

Mer information:
Timo Halonen,  jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2411, timo.halonen[at]mmm.fi

Bioekonomi Fiskar Forskning och utveckling Vatten