Hoppa till innehåll
Media

Bekämpning av invasiva främmande arter effektiviseras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2018 14.36 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 14.28
Pressmeddelande

För bekämpning av främmande arter kan man enligt jord- och skogsbruksministeriets lagförslag använda samma metoder som man enligt jaktlagen får använda för att fånga och döda icke fredade djur. Det föreslås att mårdhund, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn inte längre ska omfattas av jaktlagens bestämmelser om jaktbegränsningar. Däremot ska guldschakal läggas till i viltarterna.

Ett utkast till ändring av jakttlagen och lagen om främmande arter har sänts på remiss. Remisstiden löper ut den 8 november 2018.
 
Mårdhund, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn hör enligt EU-lagstiftningen till de invasiva främmande arter som kräver effektiva bekämpningsåtgärder. Motiveringen till att guldschakalen läggs till i viltarterna är att som en viltart går stammen att reglera om den som en introducerad art etablerar sig i Finland. Bland annat på grund av klimatförändringen har  arten under de senaste årtiondena brett ut sig från sydöstra och mellersta Europa mot norr. 
 
- Om främmande arter, till exempel mårdhund, sprider sig i naturen orsakar den stor skada på den ursprungliga faunan. Därför behöver vi effektiva metoder för att bekämpa dem, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.
 
Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art är särskilt skadlig om den riskerar naturens biologiska mångfald. Introducerade arter sprider sig av egen kraft till nya områden och bestämmelserna om främmande arter gäller inte dem. 
 
I statsrådets förordning ska enligt förslaget också finnas bestämmelser om effektivare metoder för att fånga främmande arter än vad som ingår i jaktlagstiftningen, liksom om begränsningar av metoder för fångst av en viss främmande art. 
 
Begäran om utlåtande med bilagor
Mer information om främmande arter: vieraslajit.fi

Ytterligare information: 
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 16 2456 (lagen om främmande arter)  
Jussi Laanikari, specialsakkunnig, tfn 040 7336 229 (jaktlagen) 
e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Djur och växter Jari Leppä